HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 51

JPEG (Deze pagina), 854.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

49
ligt in ’t meerder gemak, waarmede een vijand, na den val van
een Sperfort (1), van Arnhem of Nijmegen langs den spoorweg
. K uilenburg­-Tiel, enz. geschut «·. a. zal kunnen aanvoeren. ’t Sta-
tions­emplace1nent, met de aanhoorige dammen, zal (hiervoor
,, kan gezorgd worden) ten opzichte van een aanval, daardoor in
geen anderen toestand geraken. Daarin is dus geen reden, die
( meer pleit voor een Positie vooruit Knilenburg, dan V001‘ de
Stelling Everdingen ­-Honswijk.
Wat de spoorwegbrug te Kuilenburg betreft, zoo stemmen
1 wij Kainos toe, dat niemand het in de gedachte moet krijgen,
( i de groote Lek­overspanning in de rivier te doen storten, of
l den betrokken pijler te vernielen. Ja, wij gelooven, dat het aldaar
maken van de bewuste mijnkamer, eertijds in een onbewaakt
iig oogenblik bevolen is. Maar in het vernielen van den boven-
( bouw (2) boven een of twee der kleine openingen op de
* uiterwaard langs den rechter Lekdijk, zien wij niet het
minste bezwaar.
Zoolang Everdingen bestaat, - dus in de periode, waarbij
een aanvaller het meeste nut van dien rivierovergang zou
hebben, ­- kan hij dan de gemeenschap daar niet herstellen.
, VVij achten dit een krachtig hulpmiddel voor onze defensie
alhier.
Q Eindelijk maakt, in verband met de rivier-defensie (Lek),
Kainos nog gewag van een stuw bij Vreeswijk, waardoor hij
beangst is, dat het water te veel zou worden opgezet en dus
` de vaart voor vijandelijke kanonneerbooten te gemakkelijk zou
worden. zouden denken, dat wij in ons land er naar
streven moeten en kunnen, juist vaartuigen tot hulp der de/ënsie
hier op de rivier te brengen, en dat zulks ons veel meer voor-
deel zal aanbrengen, dan een overmatige angst voor de enkele
, vijandelijke kanonneerbooten. Buitendien, kan het de bedoe-
ä ling zijn eeuw que coute de stuw steeds keering te doen blijven
+ tijdens de defensie? Ja, wij gelooven zelfs, dat juist in dien
toestand (ten gevolge van gestelde stuw, verhoogde lage rivier-
, stand) het varen voor vijandelijke schepen zeer gevaarlijk kan
worden. Stel, wij maken eensklaps de keering met ribben (de
, eigenlijke stuw, niet de ramen) los , wat men blijkens de
_ (1) Dat de spoorwcgafsluiting te Nijmegen niet minder goed mag zgn, dan die
2 te Zwolle, Zutfen, enz., is duidelijk.
T (2) Dynamict cum mix was nog niet bekend, toen het maken van de bewuste
mijnkanier werd gelast.
* 4
l