HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 50

JPEG (Deze pagina), 877.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

48
Dat men, zelfs ter plaatse waar Everdingcn en Honswijk
liggen, zoo er nu Forten moesten worden gebouwd, deze
‘ waarschijnlijk geheel anders en veel beter zou kunnen inrich- _
ten, willen wij met het voorgaande geenszins tegenspreken.
’t Was ons slechts te doen om aan te toonen, dat men de be- .
staande Forten, met welke. zoo men de defensie hier en niet il
vooruit Kuilenburg wil voeren, rekening dient te worden ge- r
houden, in kan richten tot stornivrije VVerken met een zeer
groote passieve weerkracht.
Omdat derhalve aan den geregelden aanval (de eenigst i ‘
mogelüke een goede defensie van stornivrije, behoorlijk l
ingerichte, niet in te sluiten VVerken) hier zeer veel tegen-
stand kan worden geboden , daar ten gevolge van de geïnon- Q,
deerde landen, aan een omvattenden dergelijken aanval niet i
kan worden gedacht; omdat de op beide oevers gelegen <
Sterkten elkander kunnen ondersteunen; omdat zelfs een
Positie vooruit Kuilenburg op den linker Lek-oever, ten ge-
volge van het doorsneden terrein, ons niet in staat zal stellen
een actieve verdediging in bedoelden zin aldaar te voeren;
·i omdat eindelijk de linie Rijnauwen-Houten ons zulks vol-
_§ doende op den rechter Lek­oever alhier waarborgt; moet ieder V
het goedkeuren en op prijs stellen, dat de achtereenvolgende
Ministers van Oorlog, alhoewel blijkens de publiek gemaakte il
oliicieele bescheiden, over het stelling nemen vooruit Kuilenburg
li wel hebben gedacht, zich ten slotte niet hebben laten verleiden ,
,, die zoo aanzienlijk meer uitgaven vorderende Positie voor te
,' stellen. Schatten zullen er nog, ’t kan 11iet te dikwäls herhaald
ijf worden, op andere plaatsen dringend aan doode weermiddelen
,_ gevorderd worden. Daarom dan ook geen gelden uitgegeven
1 voor Stellingen, die niet dringend vereischt worden, wier groote
, waarde zelfs gedeeltelük twijfelachtig is.
Twee zaken bespreekt Kainos hier echter nog: de in project
zijnde spoorwegen en de spoorwegbrug te Kuilenburg.
j ’t Eenigste voordeel, dat de in project zijnde spoorwegen, P
ä met het oog op den aanval op de Lek­Positie zullen opleveren,
al bestaat ook, als terreinafsnijding, het verdedigde inondatiekanaal naar dc Schalk-
j wijksche wetering. Of het collége van den Lckkerdijk­bovendams zoo grif het maken j
' Vètll een beer in de keel zal toestaan, is echter te betwijfelen. Maar zelfs in dat ’
j geval is «l»· sturmvrijheiil daar zeer veel fc verbeteren. T
i
[ •
I
ly
l
V

l .
l