HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 5

JPEG (Deze pagina), 631.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

V W` ‘ 1 Y_ W`., ___,;___ _' _ _ ,,_ Y ~­-­ ~ -7 Y ·«­«­»;;­~­--­­<­­«yï&«Y,I~I w­·-­­­·-­-­­­··­­-­­-·~··~···*·-·I~­·‘~’·»~·­·"‘·‘°""~'­"~"`;‘­··­¤»­»~=·­-­>­·­­·­¥~·· ï~~I
I I
I

II
I
t I I
I I I
» ( I
, II
I I I
I, I
I, I
I
I
I I
á_ In een onlangs verschenen brochure (1) wordt, naar aanleiding
‘ van de aanstaande discussiën over de, in verband met de T/Vet
I van 18 April 1874 (N". 64), aan te vragen gelden, voorgesteld I
aan o-nze N1EUW’E HOLLANDSCHE WATERLINIE een inrichting te I
·I« geven, geheel verschillend van die, wellce men tot dusver heeft voor- I
gestaan. I
lceuren de door den. Sehrnver aangeprezen inrichting, zän I
I
I veroordeeling van ’t bestaand geheel, grootendeels bepaald af.
Is het voldoende, waar h.et zullc een groot belang geldt, een-
" voudig te zeggen: wat wilt, is onmogelijk; uwe voorstellen I
moeten maar niet onderzocht worden? I
" I Wä gelooven van neen. Iliervan zgn deze blz. het gevolg. I
‘ Daarin is, onder anderen, er naar gestreefd om het haralefer der I
NIEUWE 1`IOLLANDSCHE WATERLINIE, den aard van het er in ,
I
I begrepen terrein, als Verdedigingslnn, meer te doen kennen. Uit de I
‘ brochure van 1{AINOS blülct, dat hg dit terrein niet voldoende leent.
I Daardoor veroordeelt hu de Lïmxc, in haar geheel, en ten I
I _,?... I
I (1) De Nieuwe Hollandsche Waterlinie en hare verbetering naar de eisehen I
des tyds door KAINOS. (Met 2 kzmrteu). Breda, BR.0EsE en Co. I
.`
II

' I