HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 49

JPEG (Deze pagina), 882.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

47
dat de geheele inondatie verloopt en men heeft dus nimmer
z iets anders te wachten in dit geval, dan een poging om deu
P Diefdijk te bereiken langs de twee of drie aanwezige kunstwegen,
j teneinde Everdingen of Asperen bij verrassing te nemen.
. Zijn nu Everdingen en de Positie Asperen stormvrg, dan zal,
i' in verband met achter den Diefdäk op te stellen en behoorlijk
. den veiligheidsdienst uitoefenende troepen, die periode, hoewel
, meer inspanning vorclerende, niet zoo’n gewichtigen invloed
j op de defensie behoeven uit te oefenen.
Maar daartoe moet in de eerste plaats dus ook Everdingen
l _ stormvrij zijn en dat is het Fort niet, zoolang niet ook de '
Diefdijk en de beneden het Fort gelegen Lekdijk buiten ge-
_ meenschap met de Sterkte zullen zijn gebracht. De eenvoudig-
è ste wijze om dit te verkrijgen, in verband met het reeds in
uitvoering zijnde aanvoerkanaal aldaar, waardoor het glacis­
vormig verbinden van den Lekdijk, boven het Fort, met den
Diefdijk, nagenoeg onuitvoerbaar is geworden, bestaat, onzes
· inziens (omdat er ten gevolge van de zoo blootgestelde ligging
en de niet b1·eede Fortgrachten, geen spraak van kan zijn, om
den Diefdijk door een beer aan het Fort te doen aansluiten),
daarin dat men het geheele Fort voor zoover het binnendijks
(Lek) ligt, opneemt bij de landen boven den Diefdijk. Men
behoeft daartoe slechts den Diefdijk, in plaats van door het
°i Fort, door middel van een dijk ~­ die hier als in de keel ge-
legen, niet glacisvormig behoeft te zijn ­- langs de Fortgracht te
F verbinden met den Lekdijk beneden het Fort en dezen dijk aldaar, I
in de keel, eveneens door ee11 beer van het Fo1·t af te scheiden, `
als nu er vóór zal geschieden. Dezelfde ingelanden, die den
éénen beer toestaan, kunnen ook tegen den anderen geen
overwegend bezwaar hebben; de publieke gemeenschap zal.
ten gevolge van de mindere afritten, gemakkelijker worden;
6 terwijl, ten behoeve van de bezetting, op den beer achter het
Fort een brug gemaakt kan worden. De meerdere uitgaven
bepalen zich dus tot het maken van een beer en tot het ver-
lengen van den Diefdijk over ongeveer 350 M. Neemt men
in aanmerking, dat hier een stormvrij VVerk rlriwgeml gevor-
derd wordt en dit, als de Diefdijk en ook de Lekdijk (in de
keel) met het Fort in verbinding blijven, niet het geval is.
zoo kunnen die uitgaven niet anders dan in hooge mate ge- ,
j billijkt worden
• if"""`”
gl) Ook llouswijk moet en kan in de keel beter stornivrij gemaakt worden,
I