HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 48

JPEG (Deze pagina), 880.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

N
46
en als Kainos (blz. 100) daarom aan ’t Spoel de voorkeur
geeft, in zijn pzmsáew län boven Everdingen, blijft hij uiterst l
` consequent in de gelijksoortigheid, maar ten koste van kracht. l
Anders is ’t wel vreemd, dat na al de hevige en met recht
door hem gedane verwäten aan dien spoorwegdam, hij er nu ~·
eensklaps zoo dicht mogelijk onder en bij kruipt. Ja, als aan
Everdingen en Honswijk te kort zou moeten worden gedaan, S
ter wille van het Spoel, wenschten veel liever die Post ;
geheel opgeheven te zien. En dan de sluis, vraagt men
wellicht? Welnu, is de inondatie nog 11iet gesteld, verniel
dan de deuren en wern de schotbalken in de Lek; zoo s oe- T .
. .. l .
dig heeft de vijand daar dan geen keermg gemaakt. Voor
te veel water behoeft men, evenals met het oog op Wijk
en Tiel hiervoor is gezegd, niet meer bevreesd te zijn, dan q
als de vijand de sluis met de keering bemaehtigt. De achter
de Linie gelegen aflaten zullen dan in werking moeten komen
en in 1672 hebben wij, ten gevolge van de doorgraving bij ’t "
Klaphek, zulk een proefje van een door den vijand gesehon­ `
ken waterzood`e ·ehad. Geloof ons als hi` daarmee zi`11 doel
. J g . = J .. ,
i (einde van het verzet) kan bereiken, dan zal hij t weer doen,
n en ’t gevaar dat Kainos (blz. 105) dan ook in dit opzicht,
.i met het oog op zijn actieve verdediging, in een sluis te Tiel
ziet, blijft bestaan, of er die sluis is, of neen. Beletten de kg
gevorderde gelden echter niet het Spoel te behouden (bomvrij
i logies en een paar remises moeten er zijn), dan natuurlijk _
-’« de Post in orde gemaakt. Everdingen is er dan altgd mee ge-
, baat, terwi`l zi` , met het oo o na het inondeeren wellicht
_ J J _ _ g P _ _
U, voorkomende, zeer lage rivierstanden, lieven met moet worden .
j gemist, zoolang de ook door Kainos besproken stuw niet in
. de Lek zal zün gemaakt.
. 1/Vä zeggen liever-, omdat die toestand zulks ook zoo dringend
, niet vordert. De rivier immers zal nimmer zoo laag zijn (1), 6
(1) De gem. der laagste standen over een tijdperk van 1854-73 geeft te Kuilen­
{ burg ongeveer + 2. terwijl reeds bij een inondatie van + 1.30, de Rietveldsche
j en Prijsche wegen, in verband met de voor dien, ten behoeve van de inondatiën ,
( er in te verrichten coupures, slechts weinig bruikbare toegangen tot den Diefdijk
‘ zi`u. Bi` een eil van + 1.70 zullen die we en reeds totaal onbruikbaar wezen.
X J J P _ g _ _ _ _
& (Vergelijk de Stafkaart en de bovenaangehaalde Verhandchng der Fwsenzgzng in!
beoefening Kriigswetenxchayopevz). Kainos neemt blz. 86 een peil van + 0.9
, aan, afgeleid uit het peil der landen. Op dat doorsneden terrein behoeft echter 2
l niet zoo gelet te worden in deze onderstelling; wel op de kunstwegen, die gem. •
f 0.3 à 0.4 boven die landen liggen.
>
l
l i.
l _ ä
i
l
j .