HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 47

JPEG (Deze pagina), 885.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

45
door de mogelijkheid van ’t in batterij brengen van reserve-
en remisegeschut, ïterwijl daarbij een paar vnurmonden in
een Grüson­koepel opgesteld, hier in beide Forten, bij uitstek
j goede diensten zouden kunnen bewijzen (1).
( Bedenkt men dan verder, dat Honswijk met aanhoorig-
heden, ten behoeve van eigen defensie, binnendijks aan den
aanval aldaar een groot front zal kunnen aanbieden; dat het
_ Fort Honswük Everdingen zal kunnen bijspringen; dat
, onze actieve lün vooruit Utrecht tot Houten verlengd, een
pl aanval op Honswijk, op den rechter rivieroever doorgezet, zooals
( gezegd is, zeer bezwarend zal kunnen maken (2); dan ge-
Y looven wij, dat men ons zal moeten toestemmen, dat het
lijdelijk verzet - het eenige, waar het terrein zich alhier
»’ toe eigent - zeer groot zal kunnen zijn. Daarbij komt dan
nog, dat zelfs als Everdingen gevallen is, de vijand in de
achter den Diefdijk gelegen, dan geïnondeerde landen weer
een beletsel kan vinden niet tijdelijke versterkingen op de dijken ;
Q D dat met het oog op verrassingen van met den stroom af- P
` drijvende manschappen (blz. 44 van Kainos), bewaking met
§ vaartuigen van den stroom kan en moet geschieden, zelfs
. zooveel doenlijk rivierdefensie; dat eerst als Honswijk ge-
vallen is (3), van den rechter- of linker­oever de Positie Vrees-
,l wijk­Vianen langs de dijken kan worden aangevallen. Neen.
wä zijn overtuigd, dat als men dit wél voorbereiden, het lijde-
lijk verzet eventueel hier zeer groot zal kunnen zijn.
Wij spraken niet van het Spoel. Die Post ligt veel te na bij .
den betrokken spoorwegdain; men kan er op rekenen. dat
~ als de vijand zulks niet wil, om zoo te zeggen geen schot
uit het Fort gelost kan worden, nadat de aanvaller van dien
dam meester is.
Daarom zoo inin mogelijk gelden daaraan besteed. `t Eenigste
wat de verdedigers moeten doen, is waken tegen vermssing,
` ter wille van de sluis; die toestand is dan ook zuiver passief
(1) Zulk een koepel (zoo dit mogelijk is) opgesteld op den toren te Ever-
` dingen, kon zelfs kommandement hebben boven het Stationsplein te Knilenbnrg.
. Het ringlokaal in dien toren zou een gedeelte van zijn natuurlijke vcrlichtingmissen;
ij maar zal die kleine opening boven de binnenplaats in oorlogstijd toch niet geblin
deerd worden? Maar wat de opstelling betreft, niet te beslissend gesproken.
E (2) Zou uit het Fort Houten zelf - 6000 M van den Lek­dijk - niet nu en
dan ook een enkele worp uit een getr. kanon op dien aanval kunnen worden gedaan?
{3) Wij nemen, om het voorgaande, geenszins aan niet Kainos (blz. 43) dat, als Ever-
` dingen gevallen is, llonswijk natuurlük in die periode nagenoeg onverdedigbaar zon zijn.
L
N
•_ .