HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 46

JPEG (Deze pagina), 889.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

,.4‘ i
44
gemakkelijk) en wij geloeven, det; de f 70.000 spoedig ver-
j suiolten zullen zijn.
Maar er is meer. Honswijk en Everdingen zullen tot zün
passieve lijn behooren ~ de enceinte van de kern der leger- g
plaats -; is nu die enceinte daar niet goed, dan berust het F
weerstandsvermogen der Linie aldaar alleen op de verdediging
van een tweetal vooruitgeschoven Forten. In België denkt men
er anders over en wä gelooven trouwens, dat ook hier te lande ,
in vredestüd in behoorlijken toestand brengen der passieve V
lijn, als vereischte zou worden beschouwd. i
Maar zelfs toegestemd, dat zijn denkbeeld slechts 3 millioen ­ ,
meerdere uitgaven alhier zou kosten, dan moeten die 'Werken i,
hier toch dringend gevorderd worden, voor men tot het ten si
I uitvoer brengen van zijn plan mag besluiten. r'
Actieve defensie op den linkeroever wordt er niet door ver-
kregen, omdat het terrein, ook bovenwaarts van Kuilenburg,
zulks niet toelaat. Alleen op den rechteroever wordt dit nog
gemakkelijker, dan wanneer het besproken Fort vooruit Hou- E D
ten den rechtervleugel uitmaakt. Daar zij echter, alleen met dit
. Fort op den rechter vleugel, aldaar toch mogelijk blijft in E
e omstandigheden, waarin men nog op een goeden uitslag van i
A zulk een verdediging mag rekenen, moet daarin niet de voor-
i naamste reden gezocht worden, om zich hier zulk een groote, ,’
i meerdere uitgave te getroosten. Die reden ligt dan ook in
j den ongelukkigen spoorwegdanr en zeker is deze in de eerste
'· plaats gevaarläk voor de Sterkten op de Lekdijken.
F, VVanneer men nu, zooals de bestaande toestand is, - en
E waarmee men rekening moet houden (1), zoo men niet, ten
j koste van vele andere zaken, in buitensporig hooge uitgaven
voor Forten wil vervallen, -- vaststellen wil, hoe de tegen-
woordige Sterkten, Honswijk, Everdingen (’t Spoel), alhier in- j
gericht moeten worden, komt men er toe, dat aan de eischen
j van stormvrijheid en, zooveel doenlijk, onuitdoofbaar kanonvuur, I
ook op de wallen, tot in de meeste perfectie moet worden voldaan.
* Nu is spreken hier niet van bezwaren van hoofdige
j ingelanden) stormvrijheid te verkrijgen, door ’t maken van j
T beeren in en ’t omleggen van op Honswijk en Everdingen _
aanloopende dijken, zoomede door een uit de verte onvernielbare ­ »
grachtsverdediging; onuitdoofbaar kanonvuur op de wallen, ä
Q (1) Moest de Linie geheel nieuw gemaakt worden, dan zon niemand het in zijn
` hoofd krijgen achter den spoorweg een Positie te kiezen. K
(
·I' tl
i a .
`
[ ,
V
' .