HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 45

JPEG (Deze pagina), 859.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

I
43
Uit den aard van het terrein, 1noet de sterkte der Linie hier P
hoofdzakelijk in passieve weerkracht gezocht worden.
Dat de geëchelonneerde Positie Honswijk­Everdingen11adee­
lig is voor de defensie, - dat de beruchte spoorwegdam bij
,' Kuilenburg een allergeweldigst middel kan zijn in de hand
van een bekwaam aanvaller, -­- dat tegenwoordig de toestand
van Everdingen en Honswijk, qua Sterkten, allerbedroevendst
is en het hier in de Linie voorbe1·eid weerstandsvermogen niet
._ in verhouding staat, tot wat het overige gedeelte der Linie
binnen kort zal kunnen opleveren, - die zaken zijn reeds
3 lang bekend en Kainos werkt ze natuurlijk nog eens uit, om
§ zijn denkbeeld, actieve verdediging ook hier op beide oevers
1 van de Lek, ingang te doen vinden. komt dan ook, zoo·
te doende, tot zijne Positie op beide Lek­oevers, vooruit Kuilen­
burg, aansluitende rechts aan het inondatiebassin op den linker
gj Lek­oever en links aan bovengenoemd We1·k te Houten.
stelt daartoe voor 4 Forten en raamt die (blz. 120) op onge-
veer 3.5 millioen.
Nu zou echter die som. (blz. 119) met f400.000 voor
mindere kosten aan. Honswijk en met f150.000 voor een derge-
l.i lijke bezuiniging op Everdingen en ’t Spoel, verminderd moeten
worden, volgens hem, zoodat de resteerende mee1·dere uitgaven
{ slechts ongeveer 3 millioen zouden bedragen. Maar niet alleen,
1 dat het de vraag is, of de ondergrond zóó is, dat hier voor
- de door hem opgegeven som, die 4 nieuwe Forten gemaakt
zouden kunnen worden, is er buitendien wel wat op af te
dingen, dat hij , zelfs naar zijn stelsel, Honswijk voor /` 70.000 (1)
in orde zou kunnen brengen. Als Kainos -- de geologische
Q kaart wordt nog al eens door hem aangehaald -- te Honswijk
meer bekend was, zou hij, onder anderen, op de hoogte zijn
van de bodemsgesteldheid aldaar, die tot zulke vreemdsoortige
bewegingen van den grachtsbodem (toevoerkanaal tot het
inondatieveld) aanleiding heeft gegeven, dat het wonder-
lijk is, hoe niet voorlang daarin werd voorzien, teneinde
steeds te kunnen rekenen, ook tijdens het inlaten van water,
l op ’t behoud van de wallen van het Fort. Nu zal zoo iets
allerwaarschijnlijkst wel bij de voorgenomen verbeteringen van
Honswijk plaats grijpen, maar Kainos ga er eens naar toe,
l begroote de voorziening (dat is volgens sommigen zoo uiterst
E (1) Met voorixoemdv fïll)0.000 de totale rainiug op de Vcstiugbegrooting.