HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 44

JPEG (Deze pagina), 863.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

ir ‘ " www
I
42
en detail te beoordeelen. Daartoe worden meer gegevens gevor-
derd, dan hij ons verschaft.
Dat hij de inondatie der 2"° Kom, zuidwaarts van den Ga-
geldijk na wil laten, gelooven wij dat zeker elk Koinmandant _
in de Linie zal gelasten, ten minste in het eerste tijdperk van gj
defensie.
t Overigens nieenen wij, dat (tenzij keerkaden daartoe wor-
. den opgeworpen, waardoor de waterstand in de betrokken
slooten zeer laag kon blijven) inet de door hem ter wille ,
van troepenbewegingen (blz. 36) 'voorgestane beperking van
j inondatiën in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, weinig zal 5
gewonnen zijn. In die Linie toch worden slechts, inet natte ä
r slooten doorsneden landen geïnondeerd; in zulk een terrein Q
, blijven ­­- wij herhalen het - troepenbewegingen van betee­ te
_ kenis, zelfs in den gewonen toestand, zeer bezwaarlijk.
Waarom hij ten slotte juist de vleugelforten der actieve
` lijn hem Westbroek) van een reduit wil voorzien (blz.
35), begrijpen wij niet. Als hij echter eens nagaat, wat
, zoo al moet geschieden, oin de nietselvverken van zulk een
[ reduit, tegen ’t indirecte artillerievuur te beveiligen, hoeveel êç
grooter daardoor de kosten van zulk een Fort worden (West- =rr
broek zou zoodoende langzamerhand ook 13 ton gaan kosten),
l hoe de waarde van een reduit op ’t gewilde oogenblik twijfel- Q
F achtig kan wezen, - zal hij deze nieening wel niet meer t
lj toegedaan zijn. Zeer zeker niet, als hij Minister van Oorlog ·
j was en zag, dat het niet zoo gemakkelijk ging, gelden ter
uitvoering van een bestaande Wet te verkrijgen.
jl V. nn sri·:LLrNe AAN nn Lun.
, Zoo zijn wij genaderd tot de reeds niet een enkel woord ge-
, noeinde Stelling aan de Lek. Vooreerst gelooven wij, dat er nooit
j aan gedacht is (Kainos, blz. 41 en 42) , om inet eenigszins talrijke
lj troepen in gevechtsformatie onmiddellijk vooruit Honswijk te ver-
l schxünen, -­ of dat respectievelijk Honswijk en ’t Spoel de actieve
Stellingen zouden zijn voor de passieve Positiën te Vreeswijk tl
A en Everdingen. ’t Zpn groote woorden, die Kainos hier bezigt.
l Hem, die eerst van Kuilenburg langs den linker Lekdijk naar
j liverdingen, enz. wandelt, zich daarna de rivier overlaat zetten
I; en langs den rechter rivierdijk terugwandelt, zal het duidelijk ,
l worden, dat die zoo rijkelijk met natte slooten doorsneden V
j landen, iets dergelijks nimmer mogelijk kunnen doen zijn.

le
E
el
I
j;
a .