HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 43

JPEG (Deze pagina), 843.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

·ï"r"""""""”""w"v*"""’v~vvv v~"M···"#’vv·v~e~e~·+·­··~··~Y­·­­--·­­­­-­­­­-­--~­ ~­­-­­-­­­-
l 41
I verder over de spoorbrug te Kuilenburg zal kunnen gesc·hie­ T
den Door ons dus de mogelijkheid te verschaffen, om
alhier ’s vüands gemeenschapslijn te verbreken, komen wij de
defensie van Honswijk krachtig te gemoet; ten gevolge van
• het beneden Kuilenburg onmiddellijk langs de Lekdijken gele-
`, gen , doorsneden terrein, kunnen wij ook in dien zin alleen i
H van de zijde van Houten, ’s vijands aanval ernstig bemoei-
_ lijken. Daarom gelooven wij, dat de 3 ton, die een Fort
' te Houten, dat onze actieve defensie hier zooveel beter zal
Z begunstigen, wellicht meer zal kosten dan het voorgesteld Werlc
j te Oud Wulven, geheel vergoed worden door de meerdere rente,
die dan de gelden zullen opleveren, welke wij aan onze, ten
behoeve der Lek-defensie bestaande VVerken, zullen moeten be-
tg steden. Hun, die in de vooruitgeschoven ligging van het WVerk
te Houten, in den grooteren afstand van Vechten een bezwaar
zien, wijzen wij er bij voorbaat op, dat wij geenszins hier de
t denkbeelden van Kainos omtrent de inondatiën deelen en dus
dit Fort vooruit Houten, door onderwaterzettingen en Vechten
voldoende op de flanken beveiligd kan worden. Bureveld, zon-
der het Werk benoorden de Bilt, zou in een veel meer on-
ïi gunstigen toestand verkeeren.
Omtrent het recapituleerend overzicht, dat Kainos (blz. 35)
van de door hem voorgestelde Stelling van Utrecht geeft,
, kunnen wij kort zijn. Zijn actieve lijn , van nabij Westbroelc
' tot Houten, is door ons teruggebracht tot eene van benoorden
de Bilt naar laatstgenocmd dorp , omdat het terrein benoorden
, of bewesten den Oentraalspoorweg, binnen den betrokken af-
stand, geen actieve verdediging in den zin van den Schrijver
mogelijk maakt. De lijn, waarin de vooruitgeschoven Forten
j. . geplaatst zijn, voldoet wel niet aan de eischen, die de Ver-
Q sterkingskunst een geheel nieuwe bevestiging, met recht zou
$· stellen; maar zulks is een gevolg van het ceciztereeozrolgens op-
l lappen. Dat niettemin, bij een goede leiding der defensie
j alhier, een krachtigen weerstand mogelijk maakt, is echter
zeker.
Kainos wil verder de inondatiën hier beperken (blz. 36 en
37); maar daar zelf aan zijn desbetreffende opgaven geen
absolute (blz. 37) waarde toekent, valt het ons moeilijk ze
j _____. •
l (l) Zie hierna, omtrent het v<·r1¤iele11 van de brug te Kuileuburg, blz.4­9.