HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 42

JPEG (Deze pagina), 909.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

N ling"?
veld voorstelt (13 ton), dan ook den moed gehad om te wij- I
zen op de daarmee gepaard gaande noodzakelijkheid van een j
Verdedigingswerk benoorden de Bilt; zulks, omdat ten gevolge
van het terrein Bureveld met Voordorp niet samen kan ,
gaan. ’t Is daarbij een geluk dat, hiertoe besluitende, Bure- Q
veld en ’t andere Fort te zamen niet dubbel zooveel behoe- ·
ven te kosten, als de raming voor eerstgenoemde Sterkte bedraagt. ^
Wat het rechter steunpunt der vooruitgebraohte Utrechtsohe `
Stelling betreft, ook hierin vallen wij Kainos, om de door 5
hem vermelde redenen, Nu ook alhier afstand wordt ge- H,
daan van de meer passieve defensie, die het vroeger ontwor-
pen Werkje bij het Hemeltje beoogde , dat men dan ook werkelijk
de actieve verdediging hier te gemoet kome; daarom liever 3 ton Q
(wellicht) meer voor een Werk vooruit Houten, dan 7 ton aan j
het teruggetrokken Fort Oud- Wulven besteed. al wat
` hij daartoe aanvoert: aanstaande spoorwegverbindingen te Hou- i
ten, -~ ’t in ons bezit blijven der vele alhier samenloopende
communicatiemiddelen, enz. , - wijzen wij nog op het volgende.
‘ Ten gevolge van de zoo dikwerf besproken, zeer nadeelige
ligging van den spoorweg Utrecht-Kuilenburg, is onze Lek- Q-
: defensie in een hoogst ongunstigen toestand. Wat Kainos tot .
g verbetering voorstelt, is weer het van ouds bekende redmiddel
Y >>Forten en nog eens Forten vooruit den spoorwegdam." Wij
zullen deze quaestie, die met andere belangen te nauw samen- lä
1 hangt, nu er zooveel gevorderd wordt voor onze militaire huis- Z
i houding, hierna iets uitvoerige1· bespreken. Alleen dit. 2
+ Zooals hierna blijkt, is naar onze overtuiging, een doorbre­ I
j king op den rechter Lek-oever alhier, voor de defensie het gevaar-
Iijkst; terwijl wij, in ve1·band met den bestaanden toestand
_ en de groote daarmee gemoeid zünde kosten, niet kunnen h
goedkeuren den aanleg van een nieuwen Forten-kring op beide Q
L Lek­oevers vooruit Kuilenburg. Wat is dus anders te doen, ,
l dan zooveel doenlük daarheen , waar tegen de Positie Hons- ë
wijk, ’s vijands aanvalswerken op den rechter Lek-oever ge- .
§‘ maakt zullen worden, werking van onze mobiele strijdkrachten ë E
,· mogelijk te maken. j
T Nu stelt, tusschen den Krommen Rijn en de inondatie der
{ 4"° Kom, het terrein vooruit Houten en Werkhoven ons uit-
J muntend in staat, aanvallen te doen op `s vijands gemeen-
schapslijn naar zijn bovengenoemde aanvalswerken, wier aan- l
Y vulling, enz. niet geheel langs den linker oever der rivier en [
l