HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 41

JPEG (Deze pagina), 856.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

. 39
l dien Voordorp, als Sterkte, met het oog op den geregelden
aanval, zoo in eerste linie als het Fort thans ligt, niet meer
l past in den kring ()ud­l/Vulven. Vechten, Rijnauwen, Bure-
J veld, is er een dubbele reden om in dit gebrek te voorzien ,
,l teneinde de aan deze Forten besteede gelden niet te ver-
‘ zwakken door ontijdige karigheid.
i Wil men Bureveld, dan moet men ook niet tegen een nieuw
Fort benoorden de Biltstraat opzien; wat weer niet noodig
j was, toen in de vroegere Wetsontwerpen slechts een batterij
aan de Hoofddijksche wetering was ontworpen en men dus
f meer in verband met de waarde en ligging van ’t bestaande
· Fort Voordorp, voorbereiding voor een passieve defensie hier
zocht.
¥_ Bij een Werk benoorden de Bilt, zal Voordorp zijn linker-
flank kunnen steunen en alhoewel meer nabij de vooruit de
Bilt aanwezige bosschen gelegen dan Voordorp, lette 1nen er
op, dat deze toch niet zoover van Voordorp zijn verwijderd,
dat daaruit laatstgenoemd Fort niet krachtig beschoten zou kun-
nen worden.
Dat buitendien, met behulp van dit Werk (NO. 3), hier een
E terreingedeelte beschermd zal kunnen worden, waar actieve
verdediging mogelijk is, en zulks met Voordorp niet zoo het
jj geval is, pleit eveneens voor den aanleg. ’t Sluit om zoo te
; zeggen, den linkervleugel, van het vóór Utrecht gelegen terrein.
’ waar zulk een defensie gevoerd kan worden.
Als men besluit tot den aanleg van een Fort benoorden de
, Biltstraat , is het natuurlijk zaak, die aangelegenheid in ver-
' band met het Fort Bureveld te ontwerpen. Denkt men bij
` ’t ontwerpen van het laatstgenoemde, dat het andere Fort er
l niet komt, zoo geraakt men, wanneer dan weer later tot den
aanleg er van besloten wordt, tot allerlei fouten, gelijk de
á bestaande Forten­kring, met haar verschillende typen, zoo in
ruime mate alhier aanwijst. ’t ls dan dikwijls zeer moeilijk
de vuurlijnen zoo te kiezen, dat de Werken elkander op
een goede wijze ondersteunen, dat het eene Werk den ge- ,
regelden aanval op het andere veel moeilijker maakt. Die de i
bestaande Forten ziet, - die nagaat hoeveel ’t ontworpen Werk
bij Bureveld weer vooruit gelegen zal zgn, - die merkt onmid-
dellijk, dat hier nooit in de laatste jaren een zelfde beginsel
heeft voorgezeten. Ook den aanleg van een Werk te Bureveld
mag aan het voorgaande dan ook wel worden gedacht.
X Daarom, nu de tegenwoordige Minister een Fort bij Bure-

!
l
ä