HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 38

JPEG (Deze pagina), 901.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

36
Utrecht tegen een beschieting met veldgeschut gewaarborgd
moet wezen en nemen daarvoor met hem den toekomst­af-
stand van 4000 M. aan (blz. ll). Dekking tegen belegerings- j
geschut, hoe wenschelijk ook, is, tengevolge va11 den daartoe «
gevorderden kring, onmogelijk, en minder noodig, omdat des-
vereischt de meest blootgestelde gedeelten in die periode ver- _
laten kunnen worden. j
Zijn meening, dat het ontworpen Werk bij Bureveld in i
die beveiliging, ter plaatste, nog niet voldoende voorziet, deelen
wij dan ook. Het Fort op den Voordorpschen dijk ligt daartoe ’
te nabij de stad; terwijl het buitendien, met het oog op j
zijn ligging ten opzichte van het aanvalsterrein, een te
zwak Werlï noemen, dat niet voldoende door het ontworpen 1
We1·k bij Bureveld gesteund wordt. De Bilt, het vóór- en
omgelegen terrein moeten beter verdedigd kunnen worden,
dan alleen met Bureveld en Voordorp het geval kan zijn, l
zoo men hier op evenveel weerstand wil rekenen, als in het
overig gedeelte der Stelling Utrecht binnen kort mogelijk zal
zijn. Maar hierover straks nog een enkel woord.
Denkt men zich in Utrecht de volgende punten: 10. het
snijpunt van den Uentraalspoorweg met de Vecht, 20. het
snijpunt van het Zwarte VVater met het Ezelsdijkje, 30. het
snijpunt van de Maliebaan met de Biltstraat; denkt men zich
ve1·volgens de kromme lijn, die de op 4000 M. daarvan gelegen
punten bevat e11 verder vervolgd kan worden, zoodat zij, on-
` geveer 600 M. vooruit Bureveld, Rijnauwen, enz. loopt; dan
vindt men de nauwste grens, waar binnen geen vijandelijke
veldbatterijen in de eerste periode van aanval mogen kunnen
stelling nemen, om onder anderen onze troepenbewegingen ·
binnen Utrecht, (Maliebaan, enz.) te hinderen.
Nu snüdt die kromme lijn: 10. ongeveer 1500 M. vooruit .
de Gagel den Kerkeindschen weg, ~ 20. het verlengde der Acht-
tienhovensche kade ongeveer 1000 M. vooruit Ruigenhoek, -
3¤. den Maartendijkschen Weg ongeveer 1250 M. ten N.O. van *
` laatstgenoemd Fort, den Centraalspoorweg ongeveer 1500 M. i
vooruit Voordorp. Omdat nu voor dit gedeelte, benoorden ,
dien spoorweg, het oprukken van veldbatterüen slechts langs i
de wegen kan geschieden en deze, op de genoemde afstanden,
en nog verder, uit die Forten goed beschoten kunnen wor-
den, - gelooven wij, dat er weinig kans is, dat vijandelijke
veldbatterijen, hier opgesteld. ons te Utrecht veel last zullen
veroorzaken.
l