HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 37

JPEG (Deze pagina), 834.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

volge van het terrein, tot de passieve lijn gerekend moet
i worden en beschouwt hij den achter Westb1·oek gelegen Kerk-
eindschen dijk, als scheiding tusschen het hooge en lage ter-
‘ rein (blz. 23).
{ Het is dus de vraag, nu het Fort op den Ruigenhoek-
sehen dijk bestaat, wat tot heden de steunkade der hoogere
Kommen moest beveiligen, of zoo dringend gevorderd wordt,
‘ de nog geen 1500 M. breede strook tusschen het Fort Rui-
l genhoek en den Kerkeindschen weg, vooruit de Gagel, zijnde,
zooals gezegd is, met natte slooten doorsneden weiland, bij
j de hoogere inondatie op te nemen? Of niet, het ten slotte
i. toch voor het geheele bassin Zuiderzeedijk-Kerkeindsche weg ,
Y gevorderde peil der Naardener onderwaterzetting (1), ook
hier voldoende is? Of niet aan de Gagel, door uitbrei-
ding en verbetering, zooveel kracht kan worden gegeven, dat
dit Fort 1net Ruigenhoek - die naam kenschetst het terrein -» ­
deze terreinplooi, zelfs als eens tjjdelä/c minder goed geï-
nondeerd mocht wezen , voldoende kan verdedigen?
VVij herhalen het, beslissend die vragen te beantwoorden ,
kunnen wij niet, omdat ons daartoe de gegevens ontbreken;
maar met de kaarten. vóór ons, meenen wij ze wel te kunnen
stellen en zoo zij in hoofdzaak toesteinmend beantwoord moeten
j ' worden , dan gevenwij verreweg de voorkeur aan het verbeteren
‘ en uitbreiden van de Gagel. ’t Is niet het beginsel van Kainos,
die de Sterkten vóór de accessen wil; maar, onzes inziens, is en
blijft het verkeerd, dergelijk smalle accessen door onze inen-
datieterreinen, zonder hooge noodzaak, op die wijze te ver-
dedigen. Zoooals toch hiervoor (blz. 20) werd aangetoond,
zullen in dat geval de Sterkten, als aan een omvaftmïdew.
_ aanval blootgesteld, veel eerder moeten bezwijken, dan wanneer J
{ men ze terugtrekt en zoodoende door de voorgelegen inon-
T datie beveiligt; terwijl dc uitvallende bewegingen, die Kainos
{ zich daarbij denkt, door het terrein toch bitter weinig te be-
i teekenen zullen hebben.
G
IV. Wnsrsironx-Hournn.
” Zoo zijn wij genaderd tot de Stelling van Utrecht (West-
broek-Houten), waarbij hij terecht als eisch stelt, dat .
(l) Om aftapping dcr hoogcre Naardeuer onduwziterzctting te voorkomen.
3*