HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 36

JPEG (Deze pagina), 881.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

l l
j 34 ,
W `
. water zout zal wezen -­ tusschen Muiden en Naarden en nog.
enkele kleine terreingedeelten meer bezuiden, te zamen ruim i
geschat 2500 H. A., werkelijk eenig nadeel ondergingen,
; dan ka11, in verband met de waarde der landen, uit die 1.5 ·
millioen (zeker niet minder te rekenen voor den Forten­kring {
i on1 Naarden, zie hiervoor blz. 31), wellicht vermeerderd met
een gedeelte der gelden (van de 7 ton), die voor Westbroek
j gevorderd wo1·den, nog al wat schadevergoeding betaald wor- ‘
S den. Vooral, als 1nen daarbij denkt aan de renten, die dit i
miór het inondeeren, niet gebruikte kapitaal kan hebben op-
gebracht, - aan de kosten voor onderhoud der Forten, de ,
j _ wapening er van, enz. Y
vinden dan ook, dat Kainos in dit opzicht, een slechte ll
geldbelegging ons Volk aanraadt; terwijl wg zeker in het
bovenstaande geen aanleiding vinden, o1n de Forten vooruit
Naarden te bouwen. Buitendien, als nu, volgens Kainos, na
' den val va11 laatstgenoemde Sterkte, de aanvaller de hiervoor
besproken doorgraving van de11 Zuiderzeedijk verricht en er,
altüd volgens hein , stormen uit het noordoosten opsteken,
dan komt er niettemin zout water binnen en zou ten slotte
de schade toch geleden zijn. Nu gelukkig zal zeker die schade,
in verhouding van wat o11s Volk, na zulk een oorlog te be-
talen zal hebben, zeer, zeer gering zijn. 2 '
Of het Fort te Westbroek gemaakt moetworden, zooals
g de tegenwoordige Minister van Oorlog voorstelt, dan wel of,
, zooals zijn voorgangers beoogden, de Post aan de Gagel ver-
beterd moet worden, valt dezerzijds moeilijk te beoordeelen,
l omdat door Z. E. in de Memorie van Beantwoording, gedagt.
l l0 Decemberjl., dienaangaande wordt gezegd, dat de redenen, _
‘ die daartoe aanleiding hebben gegeven, in een vertrouwelijke {
` nota zijn meegedeeld , en ons de inhoud dier nota onbe- Y
j kend is. {
A Daar echter het Werk bn Westbroek, volgens het Ontwerp A
van Wet, geheel alleen zoo vooruitspringt, is het klaar, dat j
er het verdedigen van een inondatiekeering mee beoogd wordt;
want van groote uitvallen, die het zou moeten kunnen steunen
of opnemen, kan, omringd als het is door geïnondeerd land ”
of door met natte slooten doorsneden weiland, geen sprake zijn.
Alleen de kunstweg van de Gagel over VVestbroek, naar den
· kunstweg Blauwkapel~Maartensdijk, is te volgen. Trouwens
(blz. 26) erkent Kainos, dat het Fort bij Westbroek, ten ge-