HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 35

JPEG (Deze pagina), 819.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

33
Daar echter zoo iets eveneens meer soldaten zou vorderen,
dan wij thans daarvoor beschikbaar kunnen stellen; daar zeker
Forten, tot zulk een doel ontworpen, voor geen 3 ton per stuk te
{ bouwen zijn, kan deze quaestie gerust voorloopig blijven rusten.
Zijn beschouwingen omtrent Naarden, vervolgt Kainos,
door de Observatie-Stelling aan de Vecht (Hinderdam - de
j Klop) te bespreken. Door de voorgelegen Forten om Naarden
R en door het ontworpen ‘JVerk Westb1‘oek, komt tot
het besluit, dat dan in den eersten tijd tusschen den Zui­-
; derzeedijk en Westbroek geen inondatie gevorderd wordt en
F er dus geen zeewater binnengelaten behoeft te worden. >>Zou
>>dit ceZIceu," zegt hij (blz. 25), >>reeds niet verscheiden mil-
« »lioenen waard zgn? Wel heeft de dichter (da Costa) u toe-
‘ » geroepen, O Hollandsch volk:
·~/dat ge uw dijken eer doorbreken zult, uw werk
~~vernielen en de Zee doen donderen uit haar perk,
~«·ecr vreemde meesters weêr van vrijheid ar berooven,"" enz.
» Maar het moet u toch, niet het oog op uw beurs liever
»zijn. O Hollandsch. volk, als ge dat zelfde doel kunt bereiken,
>>z0m/er die zee en haar omw··nc/rt/»am· ma/cmd water. Kies dan
» >> het goedkoopere middel en bouw Forten vóór Naarden en
» Westbroek/’
Na hetgeen de Schrijver ove1· dit terrein gezegd heeft] dat
het namelijk grootendeels uit afwisselende strookjes water en
veenland bestaat (blz. 22) (blz. 18) , komt ons die aanval op
een gedeeltelijke onderwaterzetting met zeewater, nog al ironisch
voor. V ruchtbaar zullen die onwuc/rtbaze veenlanden door het
brakke inondatiewater (er komt veel meer (l) zoet dan zout water
in) niet worden. Maar of er vwscïzeiclen millioenen mee ge-
` moeid zullen zijn, dat de weilanden tusschen Muiden en
Naarden en verder nog enkele bezuiden, tot aan de Tienhoven-
sel1e vaart, niet onmiddellijk met zoet water geïnondeerd zullen
{ worden, schijnt, met het oog op den toestand van de landen
om Kampen, die nog al eens met Zuiderzeewater bevoordeeld
zijn geworden, twijfelbaar.
, Stel echter eens, dat die weilanden ­~ want men moet niet
jl denken, dat b. v. tusschen Tienhoven en den Kerkeindsehen p
( weg, waar steeds aanvoer uit den Vaartschen Rijn is. het
{ (l) Hoe hooger rivierstand, hoe meer zoet water natnnrli_jk.
` 3
l
J
I