HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 34

JPEG (Deze pagina), 896.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

E ,
32
l
j zooveel manschappe11 gemist worden? Op dit oogenblik niet;
maar dan ook nu niet zulk een Stelling gemaakt.
Wat verder het opnemen der van Amersfoort retireerende
troepen aangaat, zoo doet de Stafkaart ons de vraag stellen:
‘ hoe kunnen, een eenigszins goede leiding der Grebbe­
E defensie juist de troepen bij Amersfoort, die de kortste retraite- ,_
i lijn op Utrecht hebben, naar Naarden afgedreven worden? H
verklaren het niet te begrijpen en zien dan ook hierin ,
5 niet de minste aanleiding voor den aanleg van Forten vooruit ?
j Naarden. De geringe vcrclwaalclc troepenmacht, waarmee dat
j zou kunnen gebeuren, vindt - wg stemmen dit den Heerde g
Roo (zie zijn Nota, gedt. 2 November jl.) geheel toe - in ?
de bestaande 3 kleine Werkeii, vooruit Naarden, een vol-
doende Opname­Stelling, wier uitbreiding naar Huizen (vooruit «
den linkervleugel) voor dit doel alleen gerechtvaardigd zou zijn, ‘
als die reeds vewlwaalde macht, bij Naarden zich 11og meer
vcrdwaalcla. VV elke troepen, op de heidevelden tusschen Hil-
versum en Naarden gearriveerd, met de punt van Naarden’s
' toren boven het golvende terrein in 't verschiet en de be-
staande We1·kjes vóór zich, zullen aldaar aan Naarden den
linker schouder toewenden?
Om redenen hiervoor meegedeeld: namelijk de reeds zeer
groote weerstand, die zonder dien aan ’s vijands pogingen, J
om langs den Zuiderzeedijk voort te dringen, kan worden
tegenovergesteld; - het grooter aantal troepen , dat voor een
defensie van Naarden met vooruitgesehoven Forten gevorderd
Wordt; - is het, dat wij ’t in den áaqezzuvooroligen stand van
' zaken onnoodig en gevaarlijk oordeelen aan zulke Forten,
thans gelden te besteden. Thans, nu op andere plaatsen
` (men denke onder meer aan de kustdefensie) nog zooveel
geëiseht wordt; nu men gevaar zou loopen, dat door te veel
gelden aan Sterkten te besteden, aan de dringende belangen ,
der levende strijdkrachten der gevorderde verdedigers, niet
zou kunnen worden voldaan. Eerst het noodige en dan, in il
verband met de er uit te putten voordeelen, het vvensche- ;
lijke. H
En vvil men mettertijd permanente Werken opwerpen op
het vóór Naarden gelegen terrein, dan blijft het, ’t werd reeds p
door anderen opgemerkt, nog de vraag, of men de daartoe E
e gevorderde gelden niet beter zou besteden, doo1· vooruit Hil- j
versum een Positie te kiezen, van waaruit men, meer in verband
met de Stelling Utrecht zelve, werkzaam zou kunnen zijn. X
l
J
I