HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 33

JPEG (Deze pagina), 855.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

M 31
, een aanval langs die zijde, bij 3 zulke achtereenvolgende
i weerpunten tot steun der defensie, zooveel kans van slagen ?
j Dezerzijds betwijfelt men zulks ten sterkste; Kainos heeft ons
< ten minste daarvan niet kunnen overtuigen.
M
Maar Naarden ligt ongunstig, ten gevolge van de omgelegen
yl hoogten; zijn dan de Forten vooruit Naarden niet gewenscht?
j Zijn zij niet gevorderd tot opname der van Amersfoort reti-
reerende troepen? (Kainos blz. 16).
VVat de defensie van Naarden betreft, zoo is het duidelijk,
~, dat men den val dier Vesting vertraagt door het vóórgelegen
terrein te verdedigen. `t Is echter in de eerste plaats de vraag,
of een voldoend aantal troepen voor zulk een defensie thans
*u beschikbaar is? Behalve toch aan bezettingen der Forten, moet
hier nog gedacht worden aan de, onafhankelijk van de tot het `
doen der groote uitvallen in de Positie te brengen macht,
steeds aan zulk een Forten­kring gebonden blijvende troepen-
massa. Deze troepenmassa, bepaald voor de defensie der Positie
gevorderd en gedurende dien tijd nergens anders te benuttigen,
groeit natuurlijk aan, naarmate de Forten minder waarde
hebben. Toch rekenen de Belgen (1) in de Antwerpsche Positie
daarvoor noodig te hebben, zonder de 28.700 man, die als
4 vaste bezettingeu zullen dienst doen: ongeveer 13.000 inan
infanterie (13 bataljons), 600 man cavalerie (4 eskadrons), 8
veldbatterijen (48 vuurmonden, 1250 artilleristen) , 200 man
genietroepen (1 kompagnie), terwijl de lengte van het gere-
trancheerde kamp -- gemeten langs de Forten-rij en onge-
­rekend het door inondatiën gedekte gedeelte - ongeveer 25 ’
kilometer bedraagt. Men kan nu een vergelijking voor Naarden 1
maken. ,
Alhoewel zeker dergelijk getal steeds in meerdere of min-
i dere mate op subjectieve opvattingen berust, wezen er
Q toch op, omdat voor die 1.5 millioen geen 4 Forten - en
· 't zou waarschijnlijk blijken, dat er 5 benoodigd zijn ­- als
de Antwerpsche gemaakt kunnen worden, zoodat de verhou- t
ding te Naarden in dit opzicht ongunstiger wordt.
Kunnen nu, bij onze tegenwoordige organisatie en aanvul· ·
ling der levende strijdkrachten, alleen voor dit doel reeds
l 2 .
jj (1) P¢·0cè.•1­Verbeaux des Séaszces de Za Commission insiiáués par eerrêlá royal ;
Q du 1S .f127’l:/ 1871 [J0l¢?' étmlier les questions relaclvlvcs à l’urg/airisalin/ze/e Frmnér.
j Tu/ne [ B7·z<,4·e·ll¢·s 1873 l;`1¢. GOB1sALnTs, Impv·£mem· Mu Rol.
E
lj .