HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 29

JPEG (Deze pagina), 860.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

I
27 .
ven, zonder iets van de ongunstige ligging van Naarden af A
te dingen, zulks bepaald niet.
Maar nu is Naarden gevallen, want - `t kan niet te dik-
wijls herhaald worden - hoe ook hier de Positie is ingericht,
2 ten slotte overwint een overmachtige aanval steeds, moet dan
V den vijand de weg naar Muiden vrij open staan? Neen. Gedu-
rende dien aanval, gedurende dien tijd, kan met behulp van
tijdelijke middelen, op Muiderberg zulk een krachtige weerstand
‘ voorbereid zijn, dat hij ook daarvan zich (gedeeltelijk ten ‘
V minste) zonder een geregelden aanval niet meester kan maken;
i een aanval (dank aan den toestand van het binnendijks gelegen
terrein), slechts langs den Zeedijk en de, in verhouding tot
* de Positie bij Muiderberg, smalle buitendijks gelegen Maatlanden
r te verrichten.
ll En is Muiderberg onhoudbaar geworden, dan vindt
Muiden (grootendeels reeds nu) volkomen ingericht en be-
wapend; de Vesting, voorzien van uit de verte onvernielbaar
Hankvuur, bomvrij logies, enz., in gemeenschap met het hart
des Lands; Muiden, ten gevolge van den toestand van het
binnendijks gelegen terrein, slechts langs den Zeedijk - hier l
zonder voorland - te naderen, welke aanval van uit de Zuider-
3 zee, al is het op groote afstanden toch nog ook wel eens te
T bemoeilijken zal zijn. Valt die Vesting dan ook maar zoo
5 voetstoots?
l Maar juist die voor de verdediging zoo gunstige toestand
van het binnendijks gelegen te1·rein - ten gevolge van de ,
inondatie - gaat, na het verlies van Naarden, verloren, zegt l
l Kainos, omdat (blz. 13) >> zonder Naarden de aanvaller een l
l >>doorgraving van den Zeedijk en het voorland kan maken; V
»zoodoende zou de inondatie door een kort kanaal in gemeen-
J >>sehap komen met de Zee; vooral bij lage ebben zou hieruit j
, » een aanzienlijke verlaging, of zoo de aanvaller zulks mocht 4
l » verlangen, bij hooge vloeden een te belangrijke verhooging ,
>> van de onderwaterzetting kunnen voortvloeien." .
Arme inondatiën! Men speelt er mee, als de kat met de A
muis. De een verheft ze hemelhoog (inondatie tot -|- 0.64 T
om Naarden en zelfs hooger -4- 0.84 in oude tijden (1)); s
Z een ander brengt ze zoo laag, dat de landen slechts even in ·
den toestand zouden verkeeren, waarin men ze een natten ,
V (_l) Zie hiervoor de Noot op blz. 25 en het Verslag der l'm·e¢1zigi1v,q {rr ör- i
ng/7=wi7r_q mm 1/0 7(v·{j_q.w1:etrï1.s·chay2, l§70--7l , blz. 57. ,
l
l