HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 28

JPEG (Deze pagina), 895.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

· l
26
van het rechts er van gelegene (Promers), die vooral de nabij-
verdediging, zullen moeten voeren, voor zoover die volgehouden
zal kunnen worden. Daarbij komen het tusschen Oranje en
Promers gelegen, nog veel verbeteringen vorderende ravelijn,
en vooral niet te vergeten. het thans bijna geheel - wat
bomvrij logies, remises, enz. betreft -­ in verdedigbaren toestand
verkeerende, buitendijks gelegen Ronduit.
Wil men dan ook de voor de defensie van Naarden meest
belangrijke fronten aanduiden, dan moet 1nen veel eerder van
de oostelijke, dan wel van de noordelijke fronten spreken;ter­ °
wijl voor die fronten eerder aan enfileervuur uit het zuiden,
dan uit het oosten gedacht moet worden. ï
Van alles wat nu opgenoernd is, zou echter slechts, als er
maar eenige inondatie is gesteld, alleen het bastion Katten be- ,,
paald in den rug beschoten kunnen worden en gaat Kainos nu
op de plaats na, wat aldaar is verricht en binnen korten tijd
in de andere opgenoemde We1·ken zal zijn tot stand gebracht,
dan gelooven wij, dat hij tot de overtuiging zal komen, dat
op dat acces een voldoend aantal van, uit de verte niet te ver-
nielen, vuurmonden gezicht kan hebben; ­-- dat, in verband
met de ligging der Vesting, aan de voor haar passieve de-
fensie te stellen billijke vereischten zal zän voldaan.
Naarden, met zijn omgelegen hoog terrein, ligt, het is nooit J
tegen te spreken, ongzmstig. Maar het te vergelijken met de T
kleine Fransche Vestingen in 1870 (blz. 16), is zich aan E
groote overdrijving schuldig maken. l
Deze toch waren aan alle zijden omsingeld; zij hadden noch
voldoend bomvrij logies, noch voldoende dekkingsmiddelen op
de wallen, noch een voldoende wapening; de meeste hadden
zelfs geen behoorlijke bezetting. ln welk een geheel ande- l
ren toestand zal binnen ko1·t Naarden kunnen zijn? Een
Vesting, die door nagenoeg alles, wat er aan niet weerbare
bevolking in is, bij een aanval verlaten kan en moet worden; .
een Vesting, ja, die als het bezit van het niet geïnondeerde l
vóórterrein opgegeven is moeten worden, grootendeels een pas-
sieve defensie zal moeten voeren, maar met een voldoend bom-
vrij logies - grootendeels permanent - voor de bezetting,
met een behoorlijk aantal veilige gesehutopstellingen. Zal in
zulk een Vesting, waaruit zieken en geblesseerden steeds ge- 1
ëvaeueerd kunnen worden, die steeds aanvulling der bezetting
_ en van wat zij behoeft, kan te gemoet zien, het lijdelijk ver- · .
zet zoo kort moeten zijn, als Kainos dit voorstelt? geloo« Y
l