HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 27

JPEG (Deze pagina), 871.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB


( l 25
standsvermogen van de Vesting te verhoogen, verlangt hij de
vier voorgestelde Forten. De inneming van Naarden beschouwt
hij, zonder dien, als een quaestie van dagen (blz. 16). ,
«· »Zullen," ·- zegt hij aldaar -- »de noordelijke fronten uit
, » het oosten geëniileerd, uit het zuiden over de Stad heen in
»den rug beschoten, op den duur kunnen beletten, dat de
>> aanvaller langs de zeezijde doordringende, ook ten westen
>>van de Vesting positie neemt, om haar van daar, buiten
» bereik van Muiden.’s vuur, den laatsten slag toe te brengen,
_ >> als dat dan nog noodig is ?" i
Kainos zegt, dat hij nooit te Naarden is geweest en dit
gevoelen alleen put uit de vóór hem liggende Stafkaart. Al-
hoewel nu zulks eenigermate tot verschooning mag dienen, _ i
Q kunnen echter niet begrijpen, hoe of iemand als hh, die
van ’s Rijks defensie zooveel studie maakt, niet met meer
nauwgezetheid heeft nagegaan, waar of in de Vesting Naarden
eigenlijk de meeste defensieve kracht moest zijn. Vooral als
zijne bewering daaromtrent dienen moet, om de door hem
voorgestane inrichting der Positie Naarden te verdedigen.
Had hij zulks gedaan, zeer zeker zouden de ozoordeläke fi·o‘nten
(er is eigenlük slechts één noordelijk front, en wel dat, waarin
onder den hoofdwal het volkomen veilige, gekazematteerde
A flankement van het Ronduit is gemaakt) in zijn redeneering . ·
zulk een hoofdrol niet vervullen. · .
Ten gevolge toch van het binnendijks en ook buitendijks , =
al meer en meer afgezand wordende terrein, dat om die ‘
Vesting uit de Zuiderzee en door wateraanvoer uit de Vecht '
O
, voor een aanval, in nog ongunstiger toestand is te brengen (1), E
j is er slechts een attaque mogelijk, die den vijand in de Vesting l
i kan brengen en dat is langs den Oostdik. Van de bastions Q
j ¤ ze J _
j der Vesting zijn het dus dat, wat in ’t verlengde van den
Oostdijk ligt (Oranje), de rechter flank en face van het 4
Bastion links daarvan Katten en de linker flank en face ‘
7
l i
j _ VMVV ‘
, (1) Men behoeft daarbij nog niet te denken aan een inondatie tot + 0.64 j
j (blz. 13 der brochure). Dat peil toch, zelfs bij voldoende keeringen om het af- ’
i stroomen zuidwaarts te beletten, zou uit de Zuiderzee (teu gevolge van de vloed- l
j peilen) en uit de Vecht (ten gevolge van de hoogte van den linker Vechtdijk en i
j den plaatselijken toestand van Utrecht), slechts in hoogst zeldzame gevallen (lang-
durige, buitengemeen hooge Zuiderzee­standen) te bereiken zijn; terwijl het buitendien l
j den toestand van de Vesting bitter weinig zou verbeteren. Waarschijnlijk zouden
g sommige Werken zelfs onder water geraken. Alle peilen zijn uitgedrukt in meters, t
betrckkeli_jk het A P. '
l
(
P
l