HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 23

JPEG (Deze pagina), 898.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

21 _
acces in batterij kan brengen. Wil hij zich dit voordeel ook
verschaffen en daartoe in de inondatie battergen aanleggen,
zoo wijzen wg op den bodem, op hoogst moeilgken grond- /,
aanvoer, om waarlijk dien arbeid niet als weinig beteekenend ’
te doen beschouwen. g
Het water onzer inondatiën is in de hoogste mate passief, ·
zegt Kainos (blz. 6); ook dat niet, niet meer ten minste dan
de ongewapende vestingwal. Of zullen wg geen gelegenheid
hebben, ’t met op weinig diepgaande schuiten geplaatste
infanterie en ee11 enkelen lichten vuurmond (langs de
vaarten), ’t met b.v. op vlotten geplaatste Coehoorn­­
mortieren (over onze plassen), den aanval telkens te ver-
ontrusten, wanneer de Sterkten achter op het acces zijn ge-
plaatst en dus de aanvaller zich te midden van het geïnon-
deerde terrein moet begeven? Blz. 21 wgst Kainos hierop
alleen ten behoeve van bewaking; 11een, ook bij onze aanvallen
i moet het voorgaande dienen.
Zullen wg bg diezelfde ligging der Sterkten, op de aan-
sluitende droge strook, - langs den droog blgvenden rechter
V2 Vechtoever b.v., die bgna overal door zgn bebouwing, enz.
i juist tot het toepassen van tijdelijke verdedigingsmiddelen zoo-
l veel gelegenheid aanbiedt, - niet met tijdelijke middelen dan ‘
Q, hier, dan daar de achter op het acces gelegen Sterkte kunnen
steunen? Zullen wg de daartoe gevorderde voorbereiding, het
gereed maken der batterijen, enz. aldaar niet bgna geheel
ongemerkt kunnen verrichten? Geschutopstellingen, die,
juist doordat zij den vijand van te voren onbekend zgn, zulk
een grooten, verrassenden invloed op zgn reeds genomen
aanvalsmaatregelen kunnen uitoefenen.
Het groote voordeel voor den verdediger, om zgn vuur-
lijn, zooveel hg verkiest, tegenover den aanvaller te kunnen
uitbreiden, missen wij geheel, evenals al de andere aangehaalde
Y voordeelen, wanneer wij in onze Linie de Sterkte vóór op het
acces plaatsen, waar zij , als niet door er vóór gelegen ontoe-
gangbaar terrein voldoende beveiligd, in tegenstelling van wat
anders plaats heeft, meer aan een omvattenden aanval zal zijn ,
blootgesteld, dus veel eerder moet bezwijken.
De mogelgkheid, om door tijdelijke middelen de kracht der
cwhtrw op de accessen gelegen Verdedigingswerken zoo te ver-
hoogen, heeft zelfs in ons oog zulk een groote waarde, dat .
wij het daarom betreuren, dat bij den aanleg, voor eenige
{ jaren, van de waterscheidende keering op den rechter oever
I