HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 20

JPEG (Deze pagina), 878.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

‘l
’lS ‘
Grebbe­Linie, elk Onderbevelhebber verder een goed heen- I
komen zoekt. ’t Verband tusschen onze troepengedeelten is Q
dan opgelost en is dit nu de beste wijze, om op de Utrecht-
sche Linie terug te trekken? Kan de Opperbevelhebber zich j
dat verlaten van de Grebbe-Linie niet anders voorstellen? Kan
hij niet juist, overtuigd als hij moet wezen, dat bij de on-
gunstige ligging der Grebbe­Linie opzichtens de Utrechtsche, j`
­ steeds het tijdig afbreken der defensie hoofdgedachte moet zijn,
den terugtocht zoo willen regelen, dat het verband tusschen de jl
verschillende kolonnes bewaard Dan komt het ophouden jl
der defensie aan den rechtervleugel. het terugtrekken van de l
verst van de Opnan1e­Stelling verwijderde troepen het eerst in
aanmerking, enz. , om zoo, wanneer de afstanden meer gelijk Y
zijn geworden, langs de verschillende wegen , niet geringere
onderlinge afstanden, het centrum (Utrecht) te naderen. Aldus Pl
bij elkander blijvende, gereed tot onderlinge ondersteuning,
kan onze, z·£s­à-vis van den vijand, steeds geringe macht, nog j
een beteekenend iets blijven, terwijl anders het kommando ver- ’
snipperd en daardoor de zekerheid van ’t behoud onzer troepen
meer in de waagschaal zal zijn gesteld. i
Alsdan zullen echter de door Kainos voorgestelde Forten
Nv. 8 en 9 (die beoosten den spoorweg Kuilenburg-~H0uten)
slechts weinig voordeel aanbrengen, omdat de terugtochts­
lijnen der hooftlniacht geenszins door hen worden ondervangen; L
terwijl van de 2 Forten vooruit Voordorp en Blauwkapel, door
de terreinsgesteldheid vóór en achter, hoofdzakelijk alleen het j
Fort N". 3 (bij de Bilt;) in aanmerking komt. Dat echter juist
ten behoeve der hier van nabij Amersfoort terugtrekkende ‘
I troepen, die ’t minste gevaar hebben van afgesneden te worden, ,i
1500 M. vooruit het Fort Voordorp nog een nieuw Fort zoo ,
dringend gevorderd zou zijn, - dit meenen wij te mogen be- J
twijfelen. Iets anders is het, wanneer men (zie hierna blz. 39)
de waarde van dit, door Kainos met N ". 3 aangeduid Fort
beschouwt in verband met den onmiddellijken aanval op en de
verdediging mm. de Stelling van Utrecht. '
Nu weten wij wel, dat het in de werkelijkheid wellicht lang ,
zoo mooi niet zal gaan; dat door de eene of andere oorzaak l
l het mogelijk is, dat niet tijdig de verdediging der Grebbe­Linie I
` wordt afgebroken; maar dan zullen onze te Grebbe-Wouden-
i berg geposteerde troepen, die zoover van de Utrechtsche Linie g
ä verwijderd zijn, toch niet voldoende geholpen door de •
voornoemde Forten N". 8 en 9, en zal voor hen het gevaar van i
t t
E
l l