HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 19

JPEG (Deze pagina), 860.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

I
i
ïü
r‘ 17
Ex
l` i Dat er verliezen zullen plaats grijpen, liet verlaten van
x de Grebbe-Linie, bij de dan waarschijnlijk te leveren achter-
_ hoede-gevechten, niemand betwijfelt dit; maar dat bij een
oordeelkundig afbreken der defensie, er juist voor de door
" § Kainos aangehaalde verdedigers van de Linie Ochten­Spees
$9 het meeste gevaar zou wezen, stemmen wij in ’t geheel niet
jl toe; evenmin, zooals gezegd is , dat het alsdan vaststellen van
si, de defensie­maatregelen, Wijk en Tiel een overwegenden in-
0;, vloed zouden moeten uitoefenen. Het gevaar, bij een opstelling
lj? onzer troepen in de Grebbe­Linie moet gezocht worden he-
9 noorden den Rijn.
l ' ’t Is dan ook alleen voor ’t gedeelte der Nieuwe Holland-
I sche Waterlinie benoorden de Lek, dat de bewering van Kainos
J kracht zou kunnen hebben'; namelijk: om, met het oog op de
`, Grebbe­Linie, overal de Nieuwe Hollandsche Waterlinie tot
l opneming VH,11 troepen geschikt te maken. Wanneer dan ook
gj de meerder benoodigde gelden (aan Posten en wapening er
"; van), wanneer de meerdere bezettingstroepen (door de uit-
H breiding der Linie) geen bezwaar opleverden, zouden wij . het
I terrein voor een oogenblik buiten beschouwing latende. daar
.2 geen oppositie tegen maken.
V' Nu doet zich echter de vraag voor: zal de door hem hier
- , verlangde uitbreiding van de jongste, publiek geworden voor-
_ .` stellen van den Minister van Oo1·log Forten vooruit Voor-
J dorp en Blauwkapel en de 2 Forten NO. 8 en 9, respectieve-
" lijk 2000 en 3000 M. beoosten de spoorbaan Kuilenburg-
V, Houten (1.). waarmedeeen uitgave van ruim 3g millioen gul-
` den gemoeid is) den toestand dier uit de Grebbe-Linie terug-
» trekkende troepen zooveel verbeteren? Zijn die Forten, met het
oog op dit doel, zoo dwfngmzcl gevorderd?
I' Hebben wij bn den terugtocht uit de Grebbe­Linie een j
_ . voldoenden voorsprong op den vervolgenden vijand, wat bij een
l, goede leiding der defensie en met de meerdere terreinkennis,
-, die de verdediger bezit, volstrekt geen utopie behoeft te we-
{I zen, dan zijn die meerder gedane uitgaven voor dat oogenblik
jj geheel onnut. _
, Maar er is meer. Het overal in onze geheele Linie gelegen-
j­ heid wenschen te geven, om opgenomen te kunnen worden,
sluit eigenlijk het denkbeeld in zich, dat het verlaten van de
l (1) Het Fort Nv. 7, vooruit Houten, komt in de plaats van het ontworpen Fort
gx hij ()u«l­Wulven.
2
= 9
p a
”l
e 1-