HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 16

JPEG (Deze pagina), 885.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

14
nen maken; voor een troepenmassa van eenige beteekenis is
dit jagersmiddel niet weggelegd.
noe1nde11 juist de VV erken bij Vuren C11 Brakel, omdat
hij ze (blz. 79) ook wil, met het oog op de terugtochtslijn
over Loevestein. Maar dan doet zich de vraag voor, wanneer
en wat zal daarlangs terugtrekken? Bij een aanval uit het
Oosten, is de Bommelerwaard niet te verdedigen, of voor-
noemde Forten er zijn of niet. Zijn er, dan kan slechts
verdedigd worden het zeer kleine gedeelte, dat beneden den
Meidijk is gelegen; van St. Andries tot Zuilichem ligt ove-
rigens de Bommelerwaard voor den vijand open. Alleen bij 8611
aanval uit het Zuiden moet aan verdediging er van gedacht
worden; maar dan voorziet de Zuidelijke Waterlinie, als op
den linker (’s vijands) oever gelegen, oneindig beter daaarin,
dan de door hem in den Bommele1·waard ontworpen Werken.
Bij laatstgenoemden aanval kan zich ten slotte een terug-
i tocht van een gedeelte o11zer troepen uit den Bommelerwaard
over Loevestein voordoen; maar gedurende het voorafgaand
' tijdperk der Maas­defensie, zal er tijd en gelegenheid genoeg
zijn geweest, om den oostelijken dijk van Munnikenland tot
; Opname­Stelling in te richten. Permanente Werken zijn daar
' voor dat doel geheel onnoodig.
Wie zal gelooven, dat zelfs uit de door Kainos alhier voor-
gestelde lijn, er van onze troepen tot in het boven den Meidijk
gelegen gedeelte van den Bommelerwaard zullen doordringen,
als die dijk met Zuilichem en Aalst in ’s vijands handen zijn?
komen Brakel niet uit.
En zooals het hier is, is het büna overal; nagenoeg nergens
gelegenheid, om in dit vlakke, doorsneden land een betrek-
kelijk talrijke macht van uit zijn actieve lijn vooruit de Forten
in gevecht te brengen
Verscheen dan ook eventueel een vijand vóór de actieve lijn _
van Kainos, hij zou spoedig genoeg inzien, dat hem büna ·
overal slechts langs de wegen een aanval te gemoet kan ko-
men. Door deze te versperren en meer achteruit, zijwaarts er
van, in de minder toegankelijke landen batterijen aan te leg-
(1) Vooruit Naarden en uit het vak Schalkwijk- de Bilt wel. Bij Naarden komen
twee factoren in aanmerking. 10. Maakt dáár het mogelijke de kosten goed; d. i.
biedt zulk een defensie aldaar groote voordeelen aan, met het oog op de ver-
dediging der Nieuwe llollandsebe Waterlinie in haar geheel? 20. Heeft n1e11 thans
voor een dergelijke defensie een voldoend aantal troepen ? Zie hierna blz. 24, enz. *
Wat het vak Schalkwijk- de Bilt betreft, zie hierna blz 35 , enz.