HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 15

JPEG (Deze pagina), 906.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

{ is
volgens over het dorp Westbroek, - 1500 M. vooruit de be-
staande Forten Blauwkapel en Voordorp, - over het dorp
j de Bilt, -- over de bestaande Forten Rijnauwen en Vechten, ­­-
over het dorp Houten, - verder onmiddellijk om Kuilen­
burg, ­- 3000 M.vooruit Asperen, ­- 500 M. vooruithet dorp
[ Vuren-, -- achter het dorp Brakel, ­- 1000 tot 1500 M. vooruit
Rijswijk en Uitwijk, - achter Almkerk, - en ten slotte
over de Papsluis naar Werkendam.
Nu doen wij echter de vraag: veroorlooft in dit gedeelte der
Linie het terrein, - zijnde, uitgezonderd vóór het vak Houten-
Schalkwijk, zoomede gedeeltelijk vooruit Vechten en Rijnauwen
en onmiddellijk benoorden de Bilt, verder overal, met natte
slooten doorsneden, dikwijls laag gelegen wei- of bouwland,
dat slechts langs de enkele wegen te passeeren is, ~ een de-
fensie te voeren, als mogelijk is op hoogere , niet zoo doorsneden
terreinen? Natuurlijk zal nooit ofte nimmer, wanneer een vijand
vóór de Linie verschenen is, zelfs de kleinste troepeninacht, bij
den door haar te verrichten uitval, uitrukken, zonder de haar
toekomende gevechtsformatie te hebben aangenomen; maar door
>>troepenn1assa” verstaat Kainos, daarvan zijn wij overtuigd,
iets geheel anders. Men zie b. v. blz. 9 zijner brochure, waar
‘ hij spreekt van strategische uitvallen met bondgenooten van
Naarden af tot Gorinchem; of blz. 110, waar hij de mogelijk-
heid volhoudt uit zijn Stelling >> den strategischen uitval" met
bondgenooten te verrichten van Naarden tot den Biesbosch.
Zijn ideaal is, om overal in de Linie een actieve verdediging
meer op groote schaal te kunnen voeren; maar die defensie
‘ is, herhalen het, ten gevolge van het terrein, bijna overal
. in de door hem voorgestelde lijn, evengoed een bepaalde
‘ onmogelijkheid, als zulks in de Nieuwe of Oude Hollandsche
X 'Waterlinie het geval is. ‘
' Waarom b. v. zullen de vooruit het dorp Vuren en achter
Brakel door hem ontworpen VVerken, benoorden de Waal, den
uitval of den terugtocht gemakkelijker aldaar maken, dan de
_ Positie der Forten Vuren en Loevestein? De eenigste bruikbare
j weg blijft aldaar de kronkelende noorder Waaldijk en of door
{ beperking der inondatie, bij de eerstgenoemde Werken , al
eenige naast den dijk gelegen lage weilanden niet onder water
j zullen zijn gezet, of onder water zijn gezet bij laatsgenoeinde
9 Positie, doet, uit dit oogpunt beschouwd, niets ter zake. Een
. , sluippatrouille mag nu en dan van den polsstok gebruik kun-
t 1
1
E
o ­ ­· ~-F