HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 14

JPEG (Deze pagina), 857.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

12 {
ver passieve verdediging het gezegde van voN DEo1<.E1r bn aan,
dat is >>das Se/Lleehteste im Kriege." komt, de enkele lijn
van defensie tot dit doel, met recht, te zwak oordeelende, zoo l
doende tot een dubbele linie, namelijk een linie met tusschen-
ruimten, de actieve lijn van verdediging, en daarachter een I
aaneengeschakelde of passieve lnn van defensie Het resultaat [
daarvan moet zijn (blz. 5), dat door telkens herhaalde uitvallen
>> de geregelde aanval" onmogelijk wordt en de Positie als on-
neembaar is te beschouwen. ‘
Deze Stelling, waarbij overal gelegenheid wenscht, om `
met een »troepen1nassa" de actieve lijn in gevechtsformatie
te passeeren, ’t zij bij den aanval, ’t zij bij den terugtocht,
leidt er hein toe (blz. G) af te keuren, dat in onze >>van na-
»ture zoo sterke" Linie (ironisch epitheet, haar door Kainos meer-
malen toegevoegd) vele der Sterkten niet, ten behoeve van het
opnemen van troepen, vóór maar achter op het defilé zijn ge-
legen. »REEDs HET FEIT (zegt hij, blz. 6) »oAT nv DE vEsTnve-
>> WET DE STELLING vAN DE GELDERSCHE VALLEI MET DIE IN DE
>>NE1>E1z.­BETUwE eENoEMo wonnr, ALs VOOILPOSTENSTELLING DER.
>>NIEUWI£ HOLLANDSCIJE VVATERLINIE, MAAKT HET Noome, DE
>>LAATSTGENOEMDE IN HAAR GEHEEL eEsoH11<T TE MAKEN ToT op- `
»NEMING VAN TEnUeT1rE1<1<ENnE TRoEPEN. Men zal toch niet
>>_willen, dat de troepen, die de Stelling in de Neder­Betuwe ‘
»(Ochten-Specs) verdedigd hebben, op Utrecht terugtrekken en
>>hoe moet het gaan met de troepen, die tot het laatste oogen-
» blik hebben stand gehouden bij de voorgelegen sluizen te
>>Wijk­bij­Duurstede en te Tiel? Laat hen terugtrekken, hoe
» verkiest, langs de Lek, langs de Linge of langs de Waal,
» nergens vinden ze een opnamestelling. Of de vijand zal ge- *
»lijktijdig met onze troepen de Linie binnendringen, of onze ,
>> forten zullen op onze eigene troepen moeten vuren. Welk ‘
. »een dilemma!" X
Op de, de brochure behoorende 2 kaarten, is nu de ’
door hem vóór de geheele Linie, ontworpen actieve lijn voor-
gesteld. De redenen, die meer en détail de plaats van elk
VVerk in de actiere lijn hebben bepaald, worden door hem in _
de volgende blz. nader ontvouwd; op dit oogenblik doen zij j
voor ons niets ter zake. _
Te beginnen bij Utrecht, loopt die lijn ongeveer achtereen-
fl) De passieve lijn wordt grootcndccls door de l(‘g(?ll\'f)()l'LllgC Lxxuë met hare L
inoudatiën gevormd. ( ,
Z
" l
l
l