HomeDe nieuwe Hollandsche waterlinie in bescherming genomen tegen de jongste, naar aanleiding der Wet van 18 April 1874 (no. 64), puPagina 13

JPEG (Deze pagina), 860.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 67.97 MB

"
7
il
strijdkrachten een goed onthaal zullen vinden, uit de aan
onze militaire behoeften bestede en te besteden gelden, meer
nut kunnen worden getrokken. Maar tot dit euvel is men
i gebracht, dank aa11 een parochie-geest, die opgewekt was door
stijfhoofdig vasthouden van hoogerhand aan een geheel verou-
X derde, voor de stad Groningen nadeelige inrichting der Vesting.
i En dat, terwijl de geschiedenis van ons Land leert, hoe voor-
{ zichtig men in deze zaken met de »buiten­Provinciën" moet zijn!
j Kainos noemt in zün aangehaald geschrift de meergenoemde
Wet een misgeboorte (blz. 124). Het voorgaande maakt het
l duidelijk, dat ook Schrijver dezes zich niet in de verte partij
j voor haar wil stellen. Ja, wij zouden bijna overhellen tot het
gevoelen, dat zij, bij nadere kennismaking, nog zoo onvol-
j doende gevonden zal worden, dat vóór de bekende 8 jaren
, verstreken zullen wezen, de Wet wel reeds weer gewijzigd zal
zijn. Als me11 b.v. meer gaat letten op het vereischte, om
I werkelijk onze neutraliteit desgevorderd te kunnen bewaren, zal
1 ingezien worden, dat de spoorweglijn van Vlissingen naar
l Duitschland (1) niet onbeschermd kan blijven, enz.
l Maar in zijn brochure komen stellingen voor, wel xuwóg
jj en met talent, - waarvan trouwens het geheele geschrift vol-
L doende aanwijzingen bevat, - uitgewerkt, doch die, naar onze
j meening, wederlegd moeten worden, opdat niet het zwijgen van
( alle zijden door hem of anderen voor algemeene , gereede instem-
r ming worde gehouden. Zij raken te veel de begrippen, waarop
l het defensie-stelsel van Nederland zich steeds gebaseerd heeft
~ en wij gelooven, dat als aan zijn voorstellen in hoofdzaak ge-
hoor werd gegeven, alsdan niet voldaan zou worden aan den
in de laatste alinea van zijn Voorwoord geuiten wensch, be-
i treffende het: voordeel aanbrengen aan het Vaderland.
i H. Dn INRICHTING DER Limit. HAAR. MoeELrJKE WERKING.
j Vnnnnmeine VAN Aocnssnn.
, Kainos (blz. 3) wenscht niet alleen Naarden en Utrecht, maar
de geheele Nieuwe Hollandsche Waterlinie voor actieve verde-
Q ' diging in te richten. Hij grondt deze stelling op den regel
»geen defensief zonder offensief" en haalt er, omtrent de zui-
i (1) Respectievelijk: de mede en het doel.
l
I
. . _ r, _ _.........f“