HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 800.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

‘ · v """“’ " "` "_‘ """“ """""""°‘°""""""""·"""‘*""·*"*··*‘*"*i­­­­­­ •·•¤u«v«w·¤x<u•_¤:¤¢~»e<u¤«¤ç:r;«»u»•u¤v.¤; .{i,
I)
. 7 h
taak van den Hoogleeraar in chemie te verlichten , maar mag vooral «
M beschouwd worden als gevolg van de zucht om te voldoen aan de
j dringende behoefte tot ruimer en omvattender behandeling van de ·
"‘ pharmacie en toxicologie. i
­ De chemie, vroeger als hulpmiddel der geneeskunde beschouwd,
werd door gebrek aan eene vrije beoefening in hare ontwikkeling
belemme1·d.
Wij mogen daarom verwachten, dat ook de nieuwe splitsing i
°' niet zonder invloed zal blijven op de beoefening en ontwikkeling
de1· pharmacie en toxicologie in ons land.
De met de ontwikkeling der chemie steeds in omvang toene­
mende taak van den scheikundige, maakte het hoogst bezwaarlijk, p
zoo niet ondoenlijk om de pharmacie en toxicologie naar eisch te i
1 behandelen. Vooral het practisch onderricht in het laboratorium, `
I dat zoo zeer verschillend behoort te zijn, kon niet aan die uiteen-
loopende behoeften voldoen. Toxicologie, voor zooverre zij onder-
wezen werd, moest noodwendig te veel beperkt blijven tot eene
toegepaste analytische chemie, en werd dan ook bijna uitsluitend i
opgevat als gerechtelijke scheikunde.
_ Waniieer ik in dit uur, bij de aanvaarding van de taak, °
A waa1·toe ik de ee1· heb geroepen te zijn, de pharmacie buiten be-
,, schouwing zal laten, hoewel toch bij mijne lessen het grootste
gj; aantal uren aan die wetenschap gewijd zal worden, dan doe ik
dat, omdat hare ontwikkeling en richting nog kort geleden elders
in ons land werden besproken, en voo1·al ook omdat een ve1·schi1
in opvatting daar minder waarschijnlijk is, dan bij het onderwijs
in toxicologie.
Dat inderdaad in de wijze van beoefening en onderwijs in
l