HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 762.85 KB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

5 .
Het was het gevolg van het algemeen verlangen om de we-
tenschap dienstbaar te maken aan het materieel belang, in het
i bijzonder van de lofïelijke zucht om eene ongestoorde gezondheid j
te genieten, en zooveel mogelijk het leven te verlengen, dat aan "`
de geneeskunde reeds vroeg eene veel grootere aandacht en hoogere ·
waardeering we1·d toegekend, dan aan de zuivere natuu1·weten­
schappen.
H De scheikunde moest, nadat zij het tijdperk der alchemie
nauwelijks achter haa1· had, en voor dat zij als zelfstandige weten- *
e schap kon optreden, een geruimen tijd als hulpwetenschap der ge-
neeskunde dienst doen. Het zoeken naar den lapis philosophorum
en het elixirium vitae was nog niet geheel en al vaa1·wel gezegd,
toen zij het tijdperk der z. g. chemiatriek of medische scheikunde
intrad. ä
De chemie was destijds nog niet de wetenschap, waarvan het
eindstreven was gericht op de kennis de1· stof, evenmin als de
physiologie dier dagen kan beschouwd worden als de wetenschap
van het leven.
Het is een gevolg van de ontwikkeling en daarmêe gepaard
gaande hoogere waardee1·ing der natuurwetenschap in lateren tijd,
dat men een eigen leerstoel beschikbaar stelde voor chemie; dat ·
men, niet lang geleden, besloten heeft om dat onderwijs, ten min- T
ste aan twee onzer Hoogescholen, op te dragen aan twee verschil- li
lende Hoogleeraren, en dat men er nu toe overgegaan is, om ook
voor pharmacie en toxicologie een afzonderlijken leerstoel op te
richten. Deze laatste maatregel der Regeering, die met de vele
i andere wijzigingen , bij de nieuwe regeling van het Hooger Onderwijs,
in het leven werd geroepen, had zeker niet alleen ten doel om de
l
ä