HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 669.03 KB

TIFF (Deze pagina), 8.60 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

­«-~ ~-w -· ---~~-~r~«-~-·~­-­«~­-«~~--» ~­­­·­­­««»­a.»­««».e,~¤«.»«»«==··«¢=m«¤««;c»., _
` l
ll; 4 EDEL GR00T ACHTBARE HEEREN, CURATOREN DEZER i
HOOGESCHOOL ! V
WELEDEL GESTRENGE HEER SECRETARIS VAN HET `
COLLEGIE VAN CURATORENl A
HOOGGELEERDE HEER RECTOR MAGNTETCUS, Hooe- L
GELEERDE HEEREN PROFESSOREN, ZEER. GEACHTE AMBT- i
" GENo0TEN! N
WELEDELE ZEERGELEERDE HEEREN, PRIVAAT DocEN­ _ ‘
TEN AAN DEZE HOOGESCHOOLl • l
EDEL ACI-ITBARE HEEREN, AAN WIE HET BESTUUR
VAN DEZE STAD OF DE HANDHAVING VAN HET RECHT IS
TOEVERTROUWD l
VVELEDELE ZEERGELEERDE HEEREN, DOCTOREN IN DE
l · VERSCHILLENDE FACULTEITENl
VVELEERWAARDE HEEREN GoDsD1ENsTLEERAREN! ;
VVELEDELE HEEREN, STUDENTEN AAN DEZE HOOGE­
` SCHOOL! EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE DEZE PLECHTIGHEID
MET UWE TEGENWOORDIGHEID VEREER'1‘l
` I
[ ZEER GEACHTE TOEHOORDERS. 1
JG!
De tijden liggen nog niet zoo heel ver achter ons, waarin
aan de kennis van chemie en physiologie slechts waarde werd tee-
gekend als hulpmiddel bij de studie der medicijnen. Het onderwijs
’ in de beide genoemde vakken werd dan ook gewoonlijk opgedragen
aan een der Hoogleexmen bij de medische Faculteit. ,

I