HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 37

JPEG (Deze pagina), 739.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

á ïè
Waar ik de afwezigen gedenk gevoel ik mij gedrongen om ook
mijne vrienden in Japan daaronder te verstaan. Velen zijn er daar,
die wegens hunne vriendschap, die zij mij betoonden, recht hebben 4
op mijne erkentelijkheid.
In het bijzonder ben ik aan Uwen omgang Zeergeleerde Heeren
EEUKEMA , GEERTS en TIEGEL! naast Uwe vriendschap ook een tal van T
nuttige wenken verschuldigd. Laat de toegenegenheid tusschen ons,
onafhankelijk blijven van den afstand, die ons thans scheidt.
’ WELEDELE HEEREN, STUDENTEN AAN DEZE HooeEsoHooL!
Slechts korten tijd geleden had ik het genoegen om tot U te j
. behoo1·en. Hoewel door mijne positie als assistent bij het physio­ j
1 logisch laboratorium, voor sommigen van U gedeeltelijk wegwijzer i
bij Uwe studiën, was ik toch met een nog grooter gedeelte
verbonden door de banden der vriendschap. Reeds velen dier
vroegeren zijn na voltooide studie van hier gegaan: toch vind ik
nog enkelen Uwer hier terug. i
j· Dit heeft voor mij het voorrecht, dat ik niet tot U behoef
é te komen als een onbekende, dat ik er op durf vertrouwen, dat j
‘ï, ook thans weder hartelijke genegenheid ons wederzijds zal verbinden.
jj Laat mij met 1·echt vermoeden, dat slechts de strekking van
onzen omgang, niet echter het vriendschappelijk karakter veranderd E
_ zal zijn.
J Doch van nu af zal ik in het bijzonder samen zijn met U, die j
é zich bezighouden met de studie der pharmaoie en der geneeskunde.
I