HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 777.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

ä
36
onderwijs; het kan u echter niet onbekend zijn, dat ik in deze i
richting nog veel te kort kom, dat ik dikwijls Uwe onwaardee1·­
ba1·e hulp zal behoeven.
Daarop te mogen 1·ekenen, de overtuiging te mogen bezitten
_ dat ik zelfs dikwijls tot U zal mogen komen om inlichtingen, dat
ik in Uwe zee1· gewaardeerde vriendschap tevens een bron van ve1·­
dere opleiding zal vinden, sohenkt mij voo1· een groot deel het
vertrouwen, waarmede ik deze betrekking aanvaard.
Hoewel verhinderd om hier tegenwoordig te zijn, kan ik ook U j
Hooggeleerde J. w. eonnrnel niet vergeten. Van den dag af, dat ik in
het laboratorium aanving, onder Uwe uitmuntende leiding te a1·bei~
den, tot op dit uur, hebt Gij mij steeds met Uwen v1·iendelijken l
raad , met Uwe groote kennis en veelzijdige e1·varing ter zijde gestaan.
Dankbare herinnering dringt mij hie1· openlijk uit te spreken,
dat ik diep gevoel hoeveel ik U verplicht ben, zoowel bij deze ,,
bevordering als ook bij Vl'O6gB1'6. Laat mij van deze plaats U 1
den welgemeenden wensch, d.i. tegelijk aan de nieuwe Universiteit
het voorrecht toedenken, dat Gij nog vele jaren in Uwen nuttigen
we1·kkring moogt arbeiden. i
Voor U, mijne. geliefde Oude1·s!­­-­ hoewel de bezwa1·en van
de 1·eis U hebben teruggehouden hier tegenwoordig te zijn, -­
zal wel het meest deze dag een b1·on van vreugde zijn, die niet
te omschrijven is. il
Niet alleen acht Ge doo1· mijne bevorde1·ing tot deze eervolle j
betrekking Uwe trouwe zo1·g en opoffering voor mijn belang 1·ijk
beloond, maar ook aan Uw verlangen, dat ik bij het klimmen _
Uwer jaren 11iet zoo ver van U verwijderd zou zijn, ziet Ge daar- j
door op de meest gewenschte wijze voldaan.
T
{ O