HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 771.66 KB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

i ll

iïä

’ä
35 Z;

Gij vooral, Hoogleeraren der Wis- en Natuurkundige Facul­
teit, die nog voor kort mijne leermeesters in engeren zin des
woords waart, wilt mij in het vervolg naast Uwe vriendschap, ook Q;
. Uwen kostelijken 1·aad niet onthouden. j
In het bijzonder tot U Hooggeleerde Tranen Monnnnnaivl zal E U
ik mij zoo dikwijls te wenden hebben, daar onze wegen op zoo i
vele punten ineenloopen; Uwe algemeen erkende welwillendheid
geven mij de vaste overtuiging, dat ik nimmer te vergeefs op
Uwen steun zal rekenen. U
Dat ik ook U Hooggeleerde ENSCHEDE! van deze plaats mag P
begroeten, verhoogt voor mij het geluk van dezen dag; ontvang
·
mijnen hartelijken dank voor vroeger genoten onderwijs en vriend- pi
schap en neem de verzekering aan, dat ik bij het begin van mijnen
nieuwen loopbaan mij gaarne het beeld tot navolging voorstel van
_ den werkzamen man, die nog altijd zijne beste krachten veil heeft A j
voor de belangen onzer Hoogeschool. U
Hoe aangenaam is het mij U Hooggeleerde Huïzmeal thaiis
in het openbaar mijnen innigen dank te kunnen betuigen voor uwe
i bijzondere welwillendheid en vriendschap, die Gij mij in zoo ruime
_ mate hebt willen schenken. Een andere werkkring was oorzaak,
l dat ik met leedwezen afstand deed van de plaats, die ik bij U
& geruimen tijd en met zooveel nut voor mijne wetenschappelijke p
, vorming had ve1·vuld.
Ik ben er van overtuigd, dat Gij in ruime mate deelneemt
in mijne blijdschap over mijn terugkomst en mijne nieuwe plaat-
sing aan deze Universiteit.
i De schets zooeven voorgedragen zal U reeds hebben doen zien,
& dat ik het geleerde bij U gaarne vruchtbaar wil maken voor mijn
V
l
Q
l