HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 708.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

l
34
acht ik mij gelukkig hier te kunnen vermelden, dat ik van die
medewerking reeds de toezegging ontving, en omtrent Uwe welwil-
_ lendheid de meest aangename ervaring op deed.
Ho0e­GELEEaDE HEEREN, PROFESSOREN DEZER. HOOGE-
soHooL, VAN NU AAN MIJNE AMB'1‘GENOOTENl
Op hoogen p1·ijs stel ik de mij te beurt gevallen onderschei-
d ding in Uwe 1·ijen te mogen plaats nemen, naast U en met U te
mogen samenwerken aan het Hooger Onderwijs en zoo mogelijk ook
aan de bevordering van de wetenschap. Met schroom neem ik
echter die plaats in en kom tot U met het bewustzijn Vêtll mijne
geringere kennis en jeugdiger ervaring. _
Het mag als overbodig beschouwd worden om aan mannen
met Uwe ervaringen medetedeelen , dat eene veelzijdige bezigheid,
als waarin ik tot nu toe werkzaam was, maar weinig gelegenheid
tot speciaalstudie overlaat.
Het is het groote voor1·echt aan eene Universiteit verbonden _
te zijn, dat men tijd en hulpmiddelen vindt om volgens eigen t
aanleg en eigen voo1·keur te kunnen arbeiden. Ik beschouw het
als geen gering voo1·deel, dat ik werkzaam zal zijn aan de acade­ ,
mie, die nog voo1· zeer korten tijd ook mijne leerplaats was , dat
ik dientengevolge omringd ben door Ambtgenooten, wier bekende
welwillendheid van vroeger, mij de gegronde ove1·tuiging schenkt,
dat zij mij de voorlichting, die ik zoo dikwijls zal behoeven, ook i
in de toekomst niet zullen onthouden. &

· ï
i