HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 33

JPEG (Deze pagina), 716.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

J Dat ik een werkkring in Japan heb vaarwel gezegd, een
werkkring, die in meer dan een opzicht zoo aantrekkelijk is, en
die voor mij slechts aangename herinneringen achter laat, mag U
eenigszins tot bewijs strekken van mijne liefde voor de wetenschap,
waaraan ik mij van nu af meer ongestoord zal kunnen wijden.
Van Uwe onvermoeide zorg voor de belangen dezer Hoogeschool
mag ik verwachten, dat de hulpmiddelen voor het onderwijs niet
zullen ontbreken. ii
Pharmacie en toxicologie eischen naast de theoretische behan- i
deling ook een trouwe en langdurige oefening in een goed ingericht
j laboratorium.
Zal men werkelijk, om nog eens het gezegde van FRIEDRICII J
Mona te herhalen, later wanneer men als expert wordt aangewezen V
· ,,während der Untersuohung nicht lernen, sondern nur das Gelernte
anwenden” dan dienen ook in den leertijd de hulpmiddelen toe- j
1·eikend, d. i. ruim te zijn. j i
WELEDEL Gnsriinnoiïz Hmm Smcanmnis van HET
oortmea van Comroimnl
Bij de zeer vele en dringende behoeften met betrekking tot
` die hulpmiddelen, is Uwe medewerking mij onmisbaar, Uwe wel-
‘ willendheid mij ten zeersten gewenscht. Terwijl ik de vrijheid
neem mij verder bij U aantebevelen, ook voor ’t vervolg een gun-
t stig gehoor van U vraag, waar het geldt de belangen van dat
deel van het onderwijs, dat aan mijne zorg wordt toevertrouwd,
i a
,
a