HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 697.19 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

rl

l
32 `
_ und deslialb diejenigen Untersucliungen, die durchaus keinem bewns­ J
sten practisehen Zwecke dienen, mindestens denselben Werth bean-
spruchen, wie die im Dienste irgend einer practischen, sei es tech-
nischen, iirztlichen oder staatlichen Aufgabe unternommenen."
Eem.-G·nooT­Ao11·rBAaE Hnniimn, Cnaawoann onzen
HOOGESCHOOL !
Op Uwe aanbeveling door Z. M. den Koning tot deze eervolle
betrekking geroepen, door U aangewezen om den nieuwen leerstoel j
voor pharmacie en toxicologie te vervullen, is het mij eene
behoefte, U van deze plaats mijn innigen dank uit te spreken
voor het vertrouwen, dat Gij in mij hebt gesteld. .
Als eene bijzondere eer heb ik het U te danken, dat Gij mij
niettegenstaande de zee1· verwijderde plaats, waar ik werkzaam was,
toch voor deze betrekking hebt willen aanbevelen.
Vlfeest verzekerd, dat ik de taak, die Gij mij hebt toevertrouwd
niet lichtvaardig aanvaard, dat ik een diep besef omdraag van de
groote verantwoordelijkheid, die ik met het aannemen van deze j
benoeming op mij neem. «
Levendig besef ik hoe gering mijne krachten zijn in verhouding
van de taak, die voortaan op mijne schouders zal rusten, hoezeer
aan mijne kennis aanvulling en uitbreiding ill vele opzichten
noodzakelijk is. _ . i
Niet dan aarzelend heb ik het dan ook gewaagd om dezen
werkkring op mij te nemen, vertrouwende daarbij ook op Uwe l
welwillendlieid en medewerking bij het vervullen van dien post.
l
. i ä