HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 31

JPEG (Deze pagina), 821.04 KB

TIFF (Deze pagina), 8.66 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

·=a
tigingen, anderdeels ook omdat zij hem opheldering verscha.ft omtrent J
· de werkingswijze van een aantal vergiften, die tevens tot de genees-
middelen behooren. Dat een onderzoek, zooals wij boven vermeld
` hebben, waaruit blijkt dat bijv. strychnine, brucine en thebaïne
krampverwekkende werking uitoefenen, terwijl door de 1neth_ylde­ i
rivaten dier alcaloïden juist verlamming van de uiteinden der be-
· wegingszenuwen wordt veroorzaakt, onzen artsenijschat aanmerkelijk
zal kunnen verrijken, behoeft wel niet betwijfeld te worden, wanneer f
men in aanmerking neemt met welk een verbazend aantal substitu­ ‘
tieproducten de organische chemie jaarlijks toeneemt.
Ook voor den hygiënist is de kennis de1· vergiftleer van
belang, daar zij de verklaring opspoort van den nadeeligen invloed j
der rottingsproducten, het gevaar van een aantal beroepsbezigheden
aantoont, en zich bezig houdt met de z. g. oeconomisclrtechnische
vergiftigingen.
I Doch wat ik vooral in dit uur heb willen doen uitkomen,
gl is, dat de toxicologie niet alleen van beteekenis is om hare toepas-
singen voor het practische leven. Hare hoogste waarde ligt daarin,
dat_ zij een zelfstandige tak van natuurwetenschap vormt, dat
zij op eene haa1· eigene wijze medewerkt aan de vermeerdering
van onze kennis der stof. Wij zijn het in dezen eens met de
Q, woorden van den bekenden physioloog HERMANN: ,,Der Toxicologe
j selbst aber wird am besten keiner diese1· (practischen) Zwecke
. speciell vor Augen haben, schon deshalb, um allen gerecht zu
p werden, noch mehr aber, weil die Rücksicht auf practische Anwen-
dungen der wissenschaftlichen Untersuchung nicht vortheilhaft ist.
Seit langer Zeit schon hat sich bei allen Forschern die Ueberzeugung
Bahn geb1·ochen, dass die Wahrheit ihren We1·tli in sich selbst trägt,
dv
l
t
L .