HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 729.86 KB

TIFF (Deze pagina), 8.66 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

` 30
hun eigen ervaringen het bewijs aanvoeren, hoe goed men daarbij
met de werking van het vergift bekend dient te zijn, en hoc ·
voorzichtig men dus met het maken van gevolgtrekkingen dient
te wezen. Vllij bedoelen hier het bekende proces de Za Pommemis I
waarbij TARDIEU en ILOUSSIN, die tot experts benoemd waren, con-
cludeerden tot digitaline vergiftiging. `
. Bij de lijkopening was het hart van de wed. PAUW in uit-
gezetten toestand (diastole) stilstaande gevonden: de proeven op
kikvorschen hadden aangetoond, dat het hart in samengetrokken
toestand (systole) blijft stilstaan.
Van deze afwijking we1·d doo1· den verdediger bij zijn pleidooi
geb1·uikt gemaakt; hij besloot namelijk, dat wanneer het ha1·t van
de vergiftigde vrouw in uitgezettcn toestand was gevonden, het
kikvorschen hart daarentegen na digitaline vergiftiging in samen-
getrokken toestand stilstaat, dat dan ook de vrouw niet door I
digitaline vergiftigd kon zijn. TARDIEU en ROUSSIN waren toen
niet in staat om opheldering aangaande dit verschil te geven,
daar eerst later werd aangetoond, dat werkelijk na digitaline vergif-
tiging, in verreweg de meeste gevallen het hart van koudbloedige
dieren i11 systole, dat van warmbloedige dieren in diastole stil
staat.
f
r
De toxicologie op de hier geschetste wijze opgevat is alzoo _
meer dan alleen een hulpmiddel bij de gerechtelijke opsporing van
ve1·giftiging. Hare kennis is tevens van groot belang voo1· den
medicus, eensdeels bij de herkenning en behandeling van vergif-
¢
l
t
l.