HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 29

JPEG (Deze pagina), 778.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

i
2.9
gebruik, die niet slechts voor een enkele stof gelden. Een enkele
* . reactie wordt dan ook maar zelden als toereikende beschouwd om
_ eene uitspraak te doen over den aard van het vergift.
i i Het kan derhalve ook niet alleen eene tegenwerping zijn in
tegen het physiologisch onderzoek, dat er meer stoffen zijn dan ·
j stryelinine, die stijfkramp veroorzaken, dat at1·opine niet de eenige ë
stof is waardoor pupilverwijding wordt voortgebracht of dat er
4 meer stoiïen zijn da.n digitaline, die de hartactie verminderen.
* Vllaar een onderzoek vereischt wordt zal gewoonlijk tegelijk 'A
met de hoeveelheid, die voor het physiologisch onderzoek noodig
is, nog wel genoeg overblijven voo1· enkele karakteristieke chemi-
sche reacties. j
ls de hoeveelheid zeer beperkt, zoodat men genoodzaakt is
het onderzoek in de eene richting te laten varen ten koste van §
O het experiment in andere richting, dan hangt het van de eigen- j
` schappen va.n het vermoede vergift af, welke proefneming is aan i
j te bevelen. ·
{ Bestaan er n.l., zoo als bij atropine, tegenover duidelijke
physiologische kenmerken minder sprekende chemische reacties, dan
5 zal ongetwijfeld het physiologisch experiment op den voorgrond
treden. Zoodra er echter zeer karakteristieke chemische reacties
bestaan, zijn die gewoonlijk reeds daarom meer aanbevelingswaan
ri dig, omdat ze op eenvoudiger wijze te voorschijn gebracht en
waargenomen kunnen worden, en men dus minder gevaar loopt
tot het maken van verkeerde gevolgtrekkingen dan bij het phy-
siologischi onde1·zoek het geval is. Vooral doo1· TARDIEU en noussm
werd de z.g. ,,experimentation physiologique" ook voor het ge-
rechtelijk toxicologisch onderzoek aanbevolen. Men kan echter uit
9 .
l . J