HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 766.62 KB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

Y _.
l r
27 lg
E?
Ook in de leve1·, de he1·se11en e. a. organen, kunnen bepaalde
'? vergiften zich bij voorkeur afzetten. Een langdurig toedienen van
E kleine hoeveelheden van het vergift, derhalve de studie van z.g.
ii chronische Vergiftigingen is in staat om over dit punt der ver- ii
1 giftleer opheldering te verschaffen. E
j Even als het scheikundig onderzoek der vergiften kan leiden
i tot de ontdekking van chemische tegengiften, zoo ook is het
j physiologisoh experiment in staat om ons eene andere reeks van i
° tegengiften te leeren kennen; een groep die men met den naam '
van physiologische antidota kan bestempelen.
Tusschen den tijd, dat bezoar, ganzenbloed en vossenlong als
voorname tegengiften golden en den tegenwoordigen tijd, ligt ook
voor dit gedeelte der toxicologie een tijdperk van overgang, een .=
periode waarin wel reeds onderzocht werd, maar dikwijls niet
' exact genoeg. E
4 · Bij het onde1·zoek naar de we1·king der tegengiften was ge- l
woonlijk niet vooraf bepaald, hoe groot de minimum intoxicatie l
dosis van het bedoelde vergift was. Zoodoende verkreeg men na
toediening van het tegengift dikwijls herstel, wanneer dit waar-
schijnlijk ook zonder antidotum zon plaats gehad hebben. Ook
bestudeerde men dikwijls slechts eene zijde van de werking van .
• het vergift en tegengift, en besloot dan uit een antagonismus in
zoodanige enkele richting tot de algemeene bruikbaa1·heid der stof
als antidotum.
Zoo kent men inderdaad een groot aantal physiologische
j tegengiften, die bij nauwkeuriger en veelzijdigcr onderzoek hun
reputatie als zoodanig niet altijd staande kunnen houden.
Zoo spreekt men van een antagonismus tusschen curare en
­
l
ë