HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 732.88 KB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

(
26
ee1·st de oesophagotomie en onde1·bond dan om het uitbraken te
voorkomen, den slokdarm beneden de plaats van insnijding. Te- '?
genwoordig, nu de meeste vergiftige bestanddeelen in zuiveren toe- E
stand zijn afgescheiden, en men alzoo geene groote hoeveelheden ii
van extracten of mengsels mee1· behoeft in te voeren, maakt men 1
meestal gebruik van andere methoden van toediening. Voorname­ i
lijk inspuiting in een bloedvat of subcutane injecties zijn thans i
in gebruik.
Bij dergelijke proeven op dieren is het niet alleen de vraag, i
of de stof in quaestie eene doodelijke werking uitoefent, en in
welke hoeveelheid zij dat doet, maar men heeft vooral na te gaan
waar en hoe het vergift zijne werking doet.
. Een meer nauwkeurig onderzoek moet aanwijzen of het ver-
gift bij voorkeur op het bloed werkt z. a. koolokyde, stikstofoxyde,
zwavelwaterstof, galzuren, enz.; of op het hart z.a. kalizouten, '
digitaline, atropine, muscarine, enz.; of op het ruggemerg z. a. 4 ‘
strychnine, en carbolzuur; of op de intramusculaire uiteinden der
motorische zenuwen z. a. ourare, methylstrychnine, aethylstrych­
nine, enz.
Eene quaestie die mede voor den toxicoloog van groot belang
is, is de vraag waar zich het vergift afzet en waar het zich
ophoopt, in geval uitscheiding en omzetting geen gelijken tred •
houden met de opneming.
Men heeft daarbij o. a. gevonden, dat deze oplrooping voor
zooverre ze ano1·ganische stoflen betreft somtijds berust op eene
substitutie van isomorphe bestanddeelen, z. a. van de kalkzouten ‘
der beenderen door de isomorphe bar_yt­ en loodzouten, of van
de pbosphorzure zouten door de isomorphe arsenikzure zouten.
. Q
l
l