HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 25

JPEG (Deze pagina), 753.32 KB

TIFF (Deze pagina), 8.61 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

r
l
‘4
ik
“ E2
3;
; werking werkelijk is waargenomen voor stoffen van gelijke empi1·i­
~
" sche samenstelling, zooals bij cinchonine en cinclionidine, en zooals Q
,__ door enkelen beweerd is bij atropine en daturine, bij calfeïne en
theïne, bij chinoline uit teer en chinoline uit kinabases bereid, A
daar kan dit verschil in werking omgekeerd eene aanwijzing vor- 3
men voor een verschil in chemische st1·uctuur.
ri
«» ` ·
Terwijl de toxicologie alzoo ten nauwsten samenhangt met de
scheikunde, staat zij evenzeer in nauwe betrekking tot de physiologie.
Zoo behoeft het wel geen nader betoog, dat eene nauwkeurige I
kennis van de functies en verschijnselen in het normale organis-
sy mus noodig is, om de afwijkingen te kunnen opmerken, die na de ‘
* toediening van een vergift ontstaan. De wijze van onde1·zoek en
A de hulpmiddelen die voor dat onderzoek vereischt worden zijn dan
ook in beide takken van wetenschap voor een deel dezelfde. ‘
Daar toch de waarneming aan vergiftigde menschen, afgezien
nog dat men daartoe slechts zelden in de gelegenheid is, niets
meer geeft dan een ruw beeld van de totaalwerking van het ver- ,
gift stelt vivisectie in staat tot een nauwkeuri er detailstudie. i
b 2
• Even als in de h siolo ie is men dus ook in de toxicolo ie e-
3 g
·` noodzaakt met levende dieren te experimenteeren.
Vroeger werd bij dergelijke proeven het vergift uitsluitend in ‘
de maag gebracht en zulks dikwijls niet dan na eene vrij ingrij-
ende 0 eratie die voor zwakkere dieren 11iet zonder invloed kon
P )
zi`n. Zoo maakte o. a. o1cF1LA bi` zi`ne roeven meestal ebruik
J P
van honden., Om hen het vergift in te brengen, verrichtte hij
C .
_