HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 796.98 KB

TIFF (Deze pagina), 8.60 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

j 23 f
j toeneemt, onderzocht hij met HERTER sommige homologen z. a. kres­
+ sol en thymol. Verder ook de di- en triphenolen en het salicine,
jr dat zoo als bekend is een van het phenol afgeleid glucoside is.
Van de diphenolen onderzochten zij alleen het resorcine en het il
pyrocatechine, daar reeds vroeger door proeven met arbutine door
VON MERING bewezen was, dat ook het hydrochinon en het methyl­
hydrochinon in gepaarde zwavelzuren worden omgezet.
Hetzelfde werd bewezen voor het orcine en het pyrogallol en
+ zij komen dientengevolge tot de conclusie dat al de genoemde hy- i
droxylderivaten van het benzol zich in het dierlijk lichaam in het
algemeen verhouden als het phenol.
Eindelijk toonden zij ook de verschillende verhouding in het
dierlijk lichaam aan van sommige z. g. structuur isomeriën. De
drie isomere hydroxybenzoëzuren, die volgens onze tegenwoordige
voorstelling slechts verschillen in de plaatsing der beide groepen, ,i
i hydroxyl en carboxyl, verhouden zich in het lichaam verschillend. i j
Ook van practische beteekenis wordt de kennis van dergelijke J
resultaten, wanneer men bedenkt, dat het salioylzuur een sterk j
desinfectiemiddel is, en dat het in eenigszins ruimere hoeveelheid i
toegediend als vergift werkt, terwijl oxybenzoëzuur en paraoXyben­
zoëzuur die eigenschappen missen of zeer zeker in veel geringer
I mate bezitten.
E Door zulke voorbeelden worden wij er toe gebracht om onzen j
· i
blik reeds verder te richten; van de samenstelling komen wij nu
ook tot de structuur en de vraag doet zich voor of er ook met j
een bepaald verschil in 1noleeulairen­ of atomistischen bouw niet ‘
een evenredig verschil. in werking valt optemerken. Hoewel het ‘
antwoord op dergelijke vragen voo1· de toekomst en misschien wel
à i
l
` I
l
t l
·r
l i