HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 772.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.60 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

22 j
Voor zooverre het nu vergiftige stoffen betreft, behoort het j
onderzoek naar zulke veranderingen tot het gebied der toxicologie. $
VVij komen hier dus op een gewichtig en nog slechts weinig
bearbeid veld van onderzoek, dat gewoonlijk niet bij de gerechte­ i
lijke scheikunde wordt begrepen, doch even zeer als dat gedeelte
een onde1·deel van de vergiftleer uitmaakt.
Van bijzonder belang worden zulke onderzoekingen, wanneer
i er door aangetoond kan worden, dat bepaalde groepen van stoffen,
die een zekere overeenkomst in samenstelling bezitten, ook analoge *
omzettingen in het dierlijk organisme ondergaan. Dan kan door
een dergelijk onde1·zoek een antwoord gewonnen wo1·den voor de
vraag of er ook eenigen samenhang bestaat tusschen samenstelling
en physiologische werking.
Onafhankelijk van alle di1·ecte practische toepassing treedt dan
de toxicologie in hare schoonste, ­- in hare zuivere wetenschap-
pelijke beteekenis op, door n.l. mede te werken aan de vermeer- i
dering van de kennis der stof.
Zeer weinig is er tot nu toe in die richting gedaan, maa1·
toch kunnen wij reeds op enkele zeer belangrijke resultaten in dit
opzicht wijzen.
Zoo zijn er niet lang geleden eenige belangrijke onderzoekin-
gen bekend gemaakt door BAUMANN en HEB/PER. over de synthese
. . . l
van de aromatische aether­zwavelzuren en de verhouding van eenige 3
aromatische stoffen in het die1·lijk lichaam. '·
Nadat BAUMANN ontdekt had, dat de phenolvormende stof,
die in de urine voorkomt, uit phenolzwavelzuur bestaat, en nadat
hij had aangetoond, dat bij toediening van phenol de hoeveelheid
vrij zwavelzuur in de urine ve1·mindert, het gepaarde zwavelzuur
J.
. l
Z O
E
1-