HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 794.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

1
a gj
onderzoek zal dan in de eerste plaats het verxnoeden wekken, dat i
L het vergift is omgezet, en zal dus aansporen tot een onderzoek i
l naar mogelijk aanwezige ontledingsproducten. Het vinden van zulke J
ontledingsproducten kan dan, behalve dat het van groote waarde l
j is voor de kennis der werkingswijze, misschien even zeer bewijzend
zijn voor vergiftiging, als het terugvinden van het vergift zelf. i
‘ Men heeft oLoEr'rA, die de meening was toegedaan, dat strych- r
nine in het lichaam wordt omgezet, omdat hij betrekkelijk ruime i jl
* hoeveelheden van dat alealoïde niet kon terug vinden, toegevoegd, 5
dat zijne methode van onderzoek niet scherp genoeg was: en toen .
het later aan andere onderzoekers inderdaad wel eens gelukte om i
kleine hoeveelheden strychnine terug te vinden, hield men zich
vast overtuigd, dat oLoit·rtrA gedwaald had. l
Het terugvinden van een gedeelte is echter volstrekt geen be-
i wijs, dat niet een ander gedeelte kan omgezet zijn; ook wordt er E
fi niet door bewezen, dat onder bepaalde omstandigheden niet alles
kan omgezet worden. lk houd het er voor, wat ik elders hoop {
te bewijzen, dat cLoià'r'rA niet zoo erg dwaalde. Inderdaad gaat het j
in het levend organisme anders toe dan in eenimengsel van aard-
appelen en wortelen, en het behoeft derhalve ook niet zoo groote
verbazing te wekken, dat men uit de o1·ganen eens vergiftigden
T het vergift niet kan terugvinden, dat zelfs tot sporen toe uit bo- i
{ vengenoemd mengsel kan afgescheiden worden.
Door de onderzoekingen van iïnnxnn is o. a. bewezen, dat. j
chinine slechts voor een gedeelte het organisme als zoodanig ver- _
laat, maar dat het voor een aanmerkelijk gedeelte wordt omgezet l
jl · in dihydroxylchinine. Ook uit het cinchonine ontstaat een derge- l
l lijk oxydatieproduct.
a
l I
l E