HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 20

JPEG (Deze pagina), 791.53 KB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

1
20
onderzoek, dat op het gebied der toxieologie te huis behoort, en L
waarop de met scheikunde goed vertrouwde onderzoeker met vrucht i
.. {
werkzaam kan zijn.
Het behoeft nauwlijks gezegd te worden, dat men bij zulk
een onderzoek het vergift niet onder pa.p of fijngestampte aardappelen _
moet mengen, om dan de stof, die op zeer weinige uitzonderingen
na, wel niet veranderd kan zijn, vvêer op te zoeken. A
` Natuurlijk is men daarbij aangewezen op proeven met levende
dieren; men moet het vergift brengen onder zooveel mogelijk *
analoge omstandigheden als hij werkelijke vergiftiging.
Op deze wijze vond BAUMANN bij zijne belangrijke onde1·zoekingen
,,Ueber das Verlialten des Phenols im Thierkörper" dat deze stof
gemakkelijk in phonjlzwavelzuur verandert, terwijl daarbij tevens
het gehalte aan zwavelzuur of sulpliaten in de urine aanmerkelijk g
vermindert of zelfs geheel verdwijnt. A
Door andere proeven met phenylzwavelzure zouten bewees i
hij dat aan deze verbindingen de vergiftige werking van het phenol
ontbreekt, en zoo kwam hij op 1·ationeele wijze tot de aanbeveling
van den sulphas natricus als een tegengift bij earbolzuur vergiftiging.
Nog in een ander opzicht is het experiment op levende
dieren bij het toxicologisoh onderzoek noodzakelijk.
Heeft men een dier vergiftigd e11 maakt men bij het onder- T
zoek van de verschillende organen gebruik van betrouwbare metho- ¥
den van opsporing, van methoden, die door nauwgezette `proefne-
ming in hunne draagwijdte bekend zijn geworden, dan behoeft .
een negatief resultaat ook niet noodwendig te leiden tot de con-
clusie, dat de gebruikte methode nog niet scherp genoeg was om ‘
het vergift terug te vinden. Een negatief resultaat bij zulk een j
l
l
6