HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 796.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.60 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

,, L. Ii I
'
l 19
gr tugengift wenscht voort te brengen, overeenkomen met het chemisch
l)l'OCCS lll CCN l`GZl­gGB1'bl1lS_jG. _
I Buitendien zijn er onder de vergiften nog een groot aantal
stoffen waarmede de a1·ts minder bekend 1·aakt. Het ligt dus
I zeker wel in de eerste plaats op den weg van den chemicus en den
apotheker, om uit de bekende eigenschappen aan het vergift tot
een chemisch tegengift te gera.ken. I
lllaar dit niet geschiedt, is het meestal een rondgrijpen op
goed geluk af, waaraan weinig meer waarde kan toegekend worden,
I
I dan a.an de wijze waarop de vroegere alexipharmaca der ouden
j gBZOCl1lJ W6l`dGll.
,2 Zoo zijn om een enkel voorbeeld uit velen te noemen alleen
1 a.ls chemische antidota bij phosphorvergiftiging aanbevolen ijzerhy­
droxide, magnesiumliypochloriet, koperzouten en terpentijnolie. 1
; Deze zeer uiteenloopende stoffen duiden wel aan, dat men j
»4 niet altijd het zelfde doel ter bereiking voor oogen had. llct
groote verschil, dat hier heerscht, was dan ook inderdaad weêr een I

1 gevolg van de onbekendheid met de veranderingen en de werkings~
wijze van het vergift in het organisme. I
Terwijl toch de een meende, dat hij phosphorzuur incest
neutraliseeren, beschouwden anderen phosphorigzuur en phosphor­
· waterstof, weêr anderen de vrije phosphor als de stof, die te be-
* strijden was. «
jj Als van zelf volgt hieruit, dat bekendheid met de vergiftige
t stof alleen niet voldoende is om het tegengift te kunnen aanwijzen; I
t eene nauwkeurige kennis van hare toestands­ en samenstellings I
( veranderingen in het lichaam is daarvoor even noodzakelijk. I
e Hier komen we derhalve tot een ander belangrijk veld van
è ­ 2* I
I
I
I
I
l I
i
·· I