HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 763.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.60 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

=i
ll
18 l
Door de kennis der structuur van vergiftige stoffen kanhet jl.
verband gevonden worden, dat er tusschen die stoffen en andere
lichamen bestaat. Zoo wordt de mogelijkheid geboren tot synthe- I
tische samenstelling en dientengevolge tot het verschaflien van
grootere hoeveelheid van soms zeldzame vergiften, waarmede dan l
in de behoefte van een meer omvattend toxicologisch onderzoek
kan worden voorzien.
In dit opzicht zijn wij o. a. een schoone a1·beid verschul-
digd aan sornuinnmsnnc en HA1zNAci<. Deze onderzoekers vonden
namelijk, dat het muscarine, het vergiftige alcaloïde uit de
vliegenzwam, een afgeleide trimethylammonium-basis is en kwa- j
men zoo tot de kunstmatige bereiding van muscarine uit
l
eholine.
Het eholine, een hydroxaethylentrimethylammonium-hydroxide, l
dat als splitsingsproduct van het in de hersenen, in eijerdoijer l
enz. voorkomende lecithine tamelijk gemakkelijk in aanmerkelijke
hoeveelheid kan verkregen worden, is alzoo het materiaal waaruit
tegenwoordig voor een nauwkeuriger en uitgebreider onde1·zoek de l
stof bereid wordt, die volkomen identisch is met het bovenge­ 1
noemde vergift uit Amanita muscaria.
Eene uitgebreide kennis van de chemische eigenschappen der
vergiftige stoffen is ook noodig om de z. g. chemische tegengiften ,
aan te kunnen wijzen. j
Veelal wordt dit gedeelte beschouwd als bij de therapie te i
huis behoorende; middelen tot herstel van den zieke aantewijzen, i
ligt meent men niet op de weg van den scheikundige. Hoe juist
dit anders ook is, dient men toch in aanmerking te nemen, dat
nergens meer dan hier de veranderingen, die men door het j
E

Z
l