HomeEenige beschouwingen omtrent de ontwikkeling en het tegenwoordig standpunt der toxicologiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 754.33 KB

TIFF (Deze pagina), 8.59 MB

PDF (Volledig document), 26.41 MB

j 17 i
[
i dus niet alleen het opsporen, wordt bedoeld. Het weten moet het i
‘* hoogste streven zijn: dat dit weten verwerkt kan worden tot ‘
‘ practische doeleinden, verhoogt niet of slechts weinig de waarde
der toxicologie als wetenschap.
Er behoeft wel geen vrees te bestaan, of een meer omvat- ·
tende beoefening en een onderwijs waarbij gebruik gemaakt kan
E worden van de toekomstige ruimere hulpmiddelen, zal eene ge- W
A noegzame hoeveelheid personen leveren, die geschikt zijn om als
li experts bij het gerechtelijk scheikundig onderzoek te fungceren.
Dit moet echter mijns inziens niet het hoogste en het eenige
streven van dat onderwijs zijn.
De gerechtelijke scheikunde is eene toegepaste wetenschap en
zou ook beschouwd kunnen worden als een gedeelte der analyti-
l sche chemie. j
· j De toxicologie daarentegen heeft een eigen veld van natuur- j
onderzoek; zij is eene zelfstandige tak van kennis, die wel is
fil waar haar licht ontvangt van andere experimentecle wetenschappen,
nl maar die ook door hare eigene richting en haar eigene methode in
v;
li; staat is, dat licht te verwerken en het in de haar eigene wijziging
I wêer vruchthrengend aan die wetenschappen uit te stralen.
i» Van de chemie moet een ruimer toepassing gemaakt worden, ­
i - dan alleen bij de opsporing der vergiften; het is niet alleen de
l analytische chemie die voor de toxicologie met voordeel aan te
` wenden is. · j
Zoo vindt bijv. ook de kennis van de chemische constitutie
der organische verbindingen, die in de laatste jaren door zoovelen
i· en met zulk eene verbazende snelheid vooruitgebracht is, toepas-
sing voor de vergiftleer.
az

i.
i